పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

ప-5 ! కనుంగొంటి నీగొంటు చెయ్లంబు, దైవంబు కేఁగంటి ई నెంత కంటైతినో! జంట నింటింటికికా వెంట వెంటు బడకా బంట్ల చే? దాఁట నింటిక్షా, చెనంటీ ! చిరంటీ Kణం బేటికే ? వూయ లాఁడే విభుం డైనఁ yఁడే వినోదింప వీఁడే నిమగ్నుండు 7তলে వుముం జేరనీఁడే నినుంచేరరాఁడే ప్రవేశింపరాదే ప్రమోషిం పఁగా డే, ప్రవర్తింతు వెచ్చోట నచ్చోటి కే మేఁ బ్రియం బాడ రామే నినుంబాయ లేమే. మహోపాయ వై కన్యకా ! ధన్య నన్యకా మదిం గోరువూ, చేరువూ, చేరువూ కిష్టముల్. వీట లేరేమగల్, చేరరాశే నినుం సోరి తా రే 2విష రేహులై గేహ వాటిక్షికా వూటిక్రిక్షా, వచ్చు నేవారి స్వారిఁగాఁ జూడవుకాగూ డవుకా. వారిజామోద! యీ వార రామల్ మనోరాములకా కిత్తపోరాములంగాని నిక-ంపుఁ 3లో రాములం ੇ గా రాము


చెయ్లంబు=దుడుకుచేష్ట, కంటు ఐతినో = పగయైతినో, వెంట వెంటంబడ2 = అనుసరించి పోవుటకు, బంటనే= సేవకు రాలినా, దాఁటనింటిE=ఇంటికడపనే దాఁటి యెఱుఁగను - ఇఁక నీకై దాఁటి వత్తు నాయనుట. విభుండై నకొ = సింగభూష్ట్రాలుఁ నీకు ఛ ర్తయయ్యెనేని, పోడే - నిన్న విడిచిపోవఁడు, ఫినోదింపనీఁడే = నిన్ను క్రీడించునట్టు చేయనీయఁడు, నినుగ్నుండుగాఁడే E= మా మాయలందు మునుఁగఁడు. ప్రవేశింపరాదే=నీవున్నచోటును మాకుఁ జొర నలవిగాదు.ప్రవ.రామే=నీవున్నచోటికి ఈచోటివలెనే నీతో గోడ ఏ మేని ప్రియ ములాడుటకు రాఁజాలము. వీట...విహారేహులై=మన పట్టణమందుఁ గల పురుషులు నీతోఁ గ్రీడింపగోరి తవుంటనే నీయింటి వాకిటికి పలుమూలు రారా. వారిజామోద= తామరవంటి వాసన గలదానా, ఈ వార రావుల్ =ఈబోగము


8ఁ దమికంటీ నినుంKంటి నీ వెంటుకా ! హా కనుంగో'ంటి. 2. క. వివs రేహవై. 8 అ. గా రావులం జేసి రారాపులంజిక్కి_రే. . . .