పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

భో గి నీ ద O డ క్ష ము. I a... 한 యుల్ల సత్కా-మ తంత్రంబులై, దర్పకోద్రేక యంత్రంబులై, మోహనా రాశి భంగంబులై, సూచితా నేక్ష నర్మప్రసంగంబులై, శాము కేకలాపంబులై, యొప్ప స్థా సమూనానులా పంబు. లక్షా వి త్రవpగోక్ష చి తంబులక్షా "రాగ ను తంబులం చేసి త. ళ్లన్ని ు తoబులకౌ, నిత్యముకౌ వి తమెల ౧ బ్రమోషించి దూషించి rv داگاس- نگ سے భంచి తంచుటో ; కాక, తోరంబులై, మధ్యభారంబులై, ని తానంK సౌధోపరి స్వస్ట్స్ కుంభంబులై యొప్ప నీ విప్ప వక్షోజకుంభంబులం జూపి గా రాగావళిశ్రా నర్మలీలా కురంగా నక్షం . జేసి నిచి వంచుటో; కాక, నీ క్షీ కులాచారముల్ మాన చే క్షీరసల్లాప బోధించెనో ! నేడు నాతోడు నాతోడ నాతో డ - " مصيه - - - - - - ----- 'ሞ ' , ow * మోహ వా రా xంబులు=మోహసముద్రమందలి ఆలలు - వెూహము సాంR గా వ్రి ఆలలు ట్టనట్ట్నుబి యానుట, కలాపములు _ సమూహములు, భౌస ראc మాన=ఒప్పచున్నా విత్తవల్లో క=ధనికుల సమూహముల, స్తనములు) మధ్యభా గంబులై = నడుమునకు బరువులై - నడుము మిక్కీ-లి సన్నది గాన బలువైన * حالت سحاطات ---لند చన్పు cXవ దానికి భౌగ్ర వునుట, నిర్తి. . . కుంభంబులె = గెలువఁబడిన నున ్నుఁగి వె 2? حسطة- હે థుని మేడమీూఁ బంగానుకుండలు గల దై-సంపన్నులగు ప్రభువులు మేడల مساحت విూఁద బంగ్బా3 $లశములుంచుట ప్రసిద్ధము. వున్మథుని మేడలపైని బంగారు . l w -- Yo .." مسر جبم r I కుంభములను గెలిచిన వనుట. బంగారుకుంభము లను టచె_వానివలె బటువులై - سادات బంగారు చాయ దొలఁకు ననియు మన్మధుని మేడయందలి వనుటచే అత్యంత మోహోద్దీపక్షి ఋ లయినననియు భౌమము. విప్ప = వెడలుపైన, వక్షోజకుంభం Q u باسات- _ బులు=చనుకుండలు, పౌరావళిజౌ = పురజనుల సమూహములను, నక్క ... ੬ੋਬ’ = . جم -- مس د: 1--...Sr"లె నే ” >ج ઇંછ $ు జింకలగుంపులు کجا ۹ می నర్మముల లిలలకు జింకలగుంపులుగా - జింక ను బెలుపుచ్చి, ప్రేరసలా ప= ఁగి - جمی۔“ చిల్కపలుకు గలది-ఇట స్త్రీ సామాన్యపరము. నాతోడు=నావిూంది ఒట్టు. ఇది |•• మాటాడుటకై శపథము. " నాకన్నుల యాన నావలపుఁగస్తురినామము.