పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

తే బ్రే, ను గ్రాకార ಹೆಂತೆ, Kಿವಾಜ ಹೆನ್ರೆ, కులోబ్దార ಹೆಂಘೆ, c.—o - - ே كان తట్రి జేహర మే వ్రే, వరా ద్రోహ కెమే లే, లలాటాలక వ్యూహ ಹೊ, ○ - f* --كاس - మహత్సాహ యేలే, విరాజన్ముఖాంభోజ యేలే, మహలో రోజ మేలే, లాలాప మేలే, జగన్మోహన దూప లే, చల చ్చ-చలాలోకన వ్రాత యేలే, నయోపేత యేలే, మహామర్శ Sৈc2১৩ত సుప్రసాదంబులై కౌవు) దీవూలకCదంబు లె మంద Q— انه - --سادهవుందంబులె, చూడ నందుబు లై, మెూ హన (8 30e5 602১৩ ত Q- Cسده ــد ---- . యున్న నీచారు పశసంబులక్షా సోలియోలికా భుజంగాలి బాల్టిల బడందారూటో కాక్ష, లో లంబు లే , మెూహజాలంబు లె కాము ్చులు ; 2 تسته " Cسلسل గ్రాణంబు లె , యప్రమాణ-బులై, విూనశోభంబులె , చంచ - ســلاC سـلة ــــــــــــده లాభంబులై, మోహితా శేషలోకంబులై యొప్ప లీలా నలోకం 2ƆƆeDET బ్రౌఢలోకంబులక్షా సది( వేకబుల చాపి త్రా పాత్రి రేక్షణా oО 更 ථූ • r & معايير يحي బుల గూగ్చుటో ; 1 కాక, రాజ స్త్రీలోకి వశికార మంత్రంబు - ہ گا۔ _ 尊 疊 „/ చు"ఫ్లులగుంపుగల దౌరా"నా. • ఇది వుందహాసవర్ణనము. కౌము ది. కండంబుల్పై = వెన్నెలకు మూల 은 ΕΕ:-α =حے گی۔ گي میدایی یا ت>" దుంప లె _ వా స్వలెఁ దెల నిక్షనుట. "మోహ . . . లాసంబు లె = వెూహింపఁ చేయు - Сло بصـتبة I పెంపుయెుక్క సేలాసములు గలదై భుజంN ఆలికై = వీటసమూహమును, (చూపులు) విూనా శోభCబులు = చేఁపల చెలువుగలవి, చంచలాభంబులు = మొఱ - عمر بحر همایی • , __عی گی۔ صید - حت : 7 سے۔ Յ -c ԾՀ R . ح هي محه ఫలంబోలినవి. (ఆలాపములు) ఉల.త తములు=|పకాశించుచున వున ણ ప్రకాశ છે. C. న్మఖో § ) ( بینایی "عصعة పాయములు గలవి. దర్ప. . . యంత్రంబులు=మన్మథుని వేు టిం తెములయినధి. 'i

  • నవు పిదప * - છં పను నున్నవి:

3. అచ్చు ప్రతులందు స్తనవద్దనము ముందును, ఆలాపవ