పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

భో గి ని ద ౧ డ క్ష ము. 13 యె, విన్నమై ున్న మె, యున్న భౌవంబు భౌ విచి, నెయ్యబు حساد)، తెల్లి కూఁతునకుఁ గలవృత్తి ధర్మములను బోధించి Dلــــــــ - ראס రాజుసై వలపును వారింపఁజూచుట, గావించి, రావించి ‘ గాలా ! జ శత్వ బు మేలా, వినోది -ప వేలా వా8-ప నేలా, వివేక్షి-ప క్షేలా 4 వ యోగా ధర్మముల్ ॐ .४ -त०८ (گ-ـ బుచ్చునీ వృత్తికి మెత్తురే. వళ్లు లీ కి కాముకుల్ చాయఁ, هذع - ٥ـ ل.S 7గాయ ౧ బు విచ్యన్ని కాయోపమేయంబు హేం య బు ప్రాయం } బు ధారాధరచ్చాయ మె ్నను పాయ బులకా వి వూ య

  • هـ- م گس- همسایه తము జేయువూ. 4 రిత్తవారంబు నేర ) బు గా దిపి చాంబు نالے - వం శాను చారnబు, ససార సార బులా భౌధా కారంబు, చ్చప నీకు న్న లంకార మే కాన ధిక్కా_రము ) చేయ గా దీ ని కార-ు

- --------- • - - - - –? تي- :- " " بی. بی. - - ––ੁ -- - - - - --- ته رنسا వ్యక్షముగాక. డ8 వృత్తికి కె =ఈ నడవడికి, కా యంబు = దేహము, విద్యుత్ ○○ م۔ r - T- - ఉప మేయంబు = మెఱపుల సమూహమునకు ఉప మేయమైనది – మిక్కిలి - -দম্প{=T == cయ Rose (شاه)، సిగ వేున దనుట, ప్రా యంబు=వయస్సు ధారాధకచ్ఛాయము=మబ్బల సేవ TEJ ה- -استاد q ممير م.م. - سید *. عم۔ ؟--- سمعمر ـ س م . * شم వంటిది. -కఃువా 0బు = ఎన్ని ఉగా యవులచే నె నా ధనము గడింపవల యు که حح که کسی ج -- که عه: کی۔ "ح ـ سي -ص بح يحد నను చింలే, రి తైవా~ంబు = కేవలము బ్యోముత్తానము. “వా Oگــــــــ.

கு كان ను لیهT තු(-8 তে"," శ్పేము సమూహ వా :Sముగా వ్యక్స్ త్తి ఆయినను కవి మొదటియగమున నీ - لC oుందుంచి యున్నాఁడు, వండా •నునాంబు = బోగము వంశము ననుసరించిన l بسایا۔ ది. వారికి కులభ్న మైనదనుట, లాభౌధికారంబు = ధనలాభముకందకీ جمیے۔ - - - - -- - - دد- --سد ــمـ-- -- - -------- * - - T.T.T. & -------- ブエ .نكسس 赵 -- - حبی -പ് 1. అ, నారింప వేలా, బిలాశకంపు బెలా, 2. ఆ వయో రూప సౌందర్య •-m ,بی. گ- معی* so عصصصيم - 5ے- - - - حسیسم به * - ముల్ 8. ইস্ট শত ে జేయుని న θξΞ వెుత్తు C。 8. كلمت( = గ్రాము కుల్ STశ్రS రె Ք) o گا- دك-- ملبے. . دك--. య. 4. అ. రి వాగంబు లాడం లాభం బె లా భౌనకుం గాగణంబై న నా - .حسیستادگ گسست మూట నేగంబె నే ంబుగా దీ విచారంబు. క్ష సాగ్రము వ్రా. )دلة ○○ S° కొ_టను లేదు. E, ఆ. నీ బోఁటిక్షిశ్రా బిట్టలంకారమే కాని. ఇది యు వ్రాssప్ర s عجی مہ - گست. ان کے مہا۔ “۔ یہ ”م مع - - - حمم తులందు లేదు. ధ్రు మున కచ్చుతో డిగ్విత్వము పోతన కసత్రము.