పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

で 。 r 《ལ་8 పని గ్గ్బా (సజాలక్షా విపర్వ స సంవ్వాన చేలకా మహ-ం ఫ్వి సె వ్యా దొ*ు, పేఖత స్వర్ణ డోలకౌ, మృగేం దానలగ్న కౌ, దయా కౌ, మనోజాగ్ని భగ్న కౌ, నిరంధకా, బత్ర స్త్ర ధన్షిల్ల బధ క్రా 1. సముద్విగ్న మోహను బధ క్రా నిరాలాప నావ తాతేప నసీ కృతానేక కేయూరహారకా గ ళ ద్చాప్ప ధారకా బత్య కలాస్య బరాభహత లీలావయస్యకా బదా లేఖనా లక్ష్మీతక్షోశ్లో భౌగ క్రా బeక్షిణ 2 రాగక్రా వీలో క్షించి, బుద్ధికా వివేకించి, లోనం బ గాయత్తయై, చిత్తజాతాసి ధారాచలచ్చిత్త

పొలEF= థాకళ సగవంటి చేతిచేత ప్రకా?ంచుచున్ద్న చెక్కిలి గలది - వగపుచే کسی - " - ح • ... === احم - - گاـ టఁ జేతి నిడుకొస్చ దనుట, సమం. . . జూలET = ఇcచుక్ష వెచ్చినnయిన ఉక్పుల సమూహము గలది. విప. . . చెలE= తాఱుమాఱయిన పయంటNలది. —s. ም .۔ سیسہ છ ફ૦. డోలక్షా-ఆడింపఁబడని ుం"గా 53 టుయోు లగలది-ఆయుయ్యెల xে3 డ నొుట. 31 ృగేంద్ర అవలగ్న కౌ= సింగి ముం చోలిన నడుము గల షా, పనో* జాగ్జ్న=సనుల సెడి య్న పరి. . . బంభకౌ= మిక్కిలి 2ూ శ్రీని బ్రొమ్ముడి Nలది " నికంధకౌ=అన్నము లేనిది - భోజనము సేయకుండున దనుట. ఇది సుధాంధ శృణ్ణమువంటిది. సము. . . బంధE = మికీ_లి అతిశయించిన వెూహంపు ఎడ తె, ని వరుసగలది. మోహము నెడతెగ క్ర పయిపంుని సెరిఁగి వెళ్సిపించు చున్నదనుట.నిరాలాప=మాటలాడుట లేనిది, నా... లేప=మై పూఁతి లేనిది-ఫూ సికొననిది. నస్వీ...హార ఇ-కై కొనఁబడని కె -ساد۔ نےخC వులునారు గలది- పరిక్య క్తలాస్యకౌ=విడువఁబడిన న రనము Nలది. పగా భూత. . . حكاسه కీడ్పఱుపబడిన (తిరస్కరింపఁబడిన చెలికత్తెలు గలది. పద... భౌగఇ" = ෆ් "হ-হ ) (బొటనవ్రేలి) ವಾಪಸೆತ గు_ంపఁబడిన భూతలముగలది. నేల బొట ੩੮: వ్రాయుచున్న దనుట. లోని కౌ...యత్త = మనస్సునందు పరవశమై, تعــبـ -* -చి . ..చిత్తి = మన్మథుని కత్తివాదeచె వడఁకుచున్న మనస్సుగలది. రిత్ర - -سی-اے سر 1. ఇది వ్రా. ། ཁྱོ3༔ نهcتی.2 هنکاش نک« భోఇ".