పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

3. స్త కంజాత సంకాశ, తూ నిరుధ్ధప్రసూ యై యుండి తదైభవంబుల్ విమర్శించి, -بادن میایستا తోపు బౌష్పాంబు పూరంబు వ చి, కందర్ప

- E TD ولدمت స శాూఢాహ త్రింజెంది, లోఁగుంది, మోహించి సంగంబునూహించి, “ ਠੰ੭ ਡੈੱਟ దల్లి బ్రమోషింతు, ਝੰ੬੭੯੭ భూపాలకుం జేరి థాపిం తు, నేవీ ప్రిల గామానలంబుక్రా నివారింతు, నేనాతి ఫ్ డక్షా విచా రింతు, నే వెంట 1 రాచూ లి వంచింతు, నేజంటఁ గోర్కుల్ 2ప్రపం చింతు ము న్నేప్రశస్తారవిందంబనైన కౌ మహీ పాలు హస్తారవిం

- -دالہ دسطة (گاہ దంబు పై నేఁడు లిలారవిందంబ నై యుదుఁ బో, రత్నహారంబ جی-. --عی. షాr n. A ہTC_ నైన కౌ సుభాకారు వ విహారంబుఁ గైకొందుఁబ్యో యేల యి రైత్రి నెరోక్ష డే " యంచు శంక్షించుచుకొ, నిత్యకల్యాణు లిలా Сг, (Y) so § لك వది. కేటికే ఫ్రెంబముల సందుల నగపడుచున్నా యాపడఁతి మొుగను తుమ్మెదలు గ్రమ్మియుండఁగా నించించుక S నాఁబడుచున్నా శాసర స్టూవునకు సాటియైనది. అనఁగా ఆక్తి శావ పూవువలె నుండెననుట. ఇటు వట్టి “ కంజాతో • పేు నాలి EJ &J యున్ష్నను ప్రతులు కె క్షీ _ంట “ క్లే భిక్ష హ8హ స sంజాలి " అనియున్న ది. (y一 - تلہیسہ .* _ E * { నా ويجي తూణీ... నీ"క్రాశ=పొదియందు అడఁపఁబడిన పూప్లు కాని సన్మథుని) పూవు مید نجيب-" 2ూత్ " యను ట్రఫేర్రే కనోజ్ఞత్త మును సూనేషు" అనుటచే మోహనత్వమును "بے ساكستعصم عيو సూ-చిత్రములు. కందకృ= మన్మథుని, ప్రమోషింతుః = వంచింతును. లీలా.. جمی۔ L, అ, తొల్పారి. 2, అ. క్షి , ధ, జ. ప్రశంసింతు.