పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

8 భో గి ఫ్ ద ౧ డ క్రి ము. సినుంతిసేవూన సారావు నాట్రీ నసం త్రుక్షా, వసం వ్రావనీనాధ సంస్థే, - r -کی S ു-S విశ్రాంచత్పదా భోజ, నభోజ రాజీసుహృజుఁ దెబొ జయ ప్రాభ ఫెూబ్దాము, నుద్దామజన్యావసే భీము,భీమ ప్రతాపాన లాభీల | క్లే బ్రాం వి రహ్మలి శ్రా రావ్రి సాండ్య క వూ పాల దుగ్వార గర్వాట నీ వారు, 1 వారాధిపోరుప్రభా భాసురస్భార కల్యాణదుర్వారు, నా రాశి వేలా ప$త్రాన ధార శా రేయ రాజ న్మసక బాహు, --- AASAASAASAA AA S S AAAAAS (", . - = * مكد انجام داد ك- - ۹ته ---- -- - - - יר הי . * سمير (ఆ సెడ గ్రూ (S*ఁటలకు వసంలే బుకు వె నవానిని = వసం గ వు తొ"ఁటలును -్స- : حلهستان- ها ം لیـا لليج: | سے، لہصلى الله عليه وسلم کی 'اے k "A > - ,۲۔ مم۔ کچ ".. r* لاد. "بے عي. CజీC-చునట్లు సీ.ల వూనసచులను గంజించువాఁ డన్సటు,. వసం లె" , . . م * പ് ,نس= عي - * c^ r- t م۔ اگس- سم బోు EF=వసంతుఁ డనెడి రాజుచే శ్ర మిక్ இ) సేపింపఁబడుచున్న ఒప్పచున్న <~ خمسه "> ۔ تر صبے سیم میر محی. به حه అడుగు శామరలు గలవానిని, అంభో . . . శ్రేుడై = ( తావు? సమూహ వున$3 " خ-اح گیاه حاگ 一头。 همجي - تصحیح - عصت ۹- تعر. ں۔ هم విండైన సూర్యనివంటి తేజస్సుగలవానిని, 专会°.. ద్దాము= తెజస్సు జయమూ ప్రభుత్వము అను వీనిచేత అధికుఁడైన వానిని, ఉద్ఘాప...బ్లాము=భయంక రమైన యుద్ద భూమియందు భీముఁడెన్సవానిని, భీను.వారు==భయంకర మైనె (ప తౌ ,---, سده - * , هي لما పవు అనెడి అ యొక్క బెట్టిదమైన సెలక్ట్లో మిక్షే_లి నిర్మూలము నేయఁబడిన శత్రువగు పాండ్యరాజుయొక్క τy-oξ Οξύ 75 κ. K్వమనెడి ఆడ వుల సమూహముగలవానిని-శత్రువగు ప్రాండ్యరాజు సహాగర్వన్దును తన పశాపముచే నిర్మూలము చేసినవాఁడనుట, వారా...దుర్వాు 二、 సూర్యుని యొక్క గొప్ప ప్రభవలె ప్రకాశించుచ్ను మిక్కటనైనా బంగాగముచేత వారింప రానివాఁడును_నికత్రి శయుఁడైన వాఁడనటు, వా రాశి. . .ూహు= సముద్రము చెలియలికట్టచే చుట్టఁబడిన భూమియొక్క భౌగమును దాల్చి &J & O l t - యుండు ప్రకాశించుచున్న గొప్ప భుజముగలవాఁడు - భుజమునందు సము ناحیه ع


- مابیہ

  • r; ~గsశ- 3 , n ><< گسات حم . نت - مج م . يج ம்: (1) ఈవాక్య మచ్చుప్రతులం ત્રેિ , వ్రాఁతిప్రతులందుఁ గానిపింపదు; ను శ్రీ సరసమును గానందునఁ గవి చిత్ప్రసనియుఁ గోఁపదు. ఆయిని నిందలి

వాక్యములయంక్యనియమమునుబట్టి coS8. Xoboš'":S తీజకున్నది.