పుట:Bhaskarasatakamu00bhassher.pdf/61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

102 భాస్కర శతకము. ఉ. హీనకులంబు ందు జని • or)చిన వారికి సద్గుణంగా లె న్నే నియ: గల్గి యున్న నాకు నే , ను: చెడకి హాము. పక్మముల్ భూనుతిఁ గాంగి యన్ బుXXX?vటు వల సుధాకరోవయం బై సససహ్యంద వెప్రియబునఁడఁగ లేక భాస్క. రా' టీ. భాస్కరా ! హీనకుల గునం 1.36 ) - శవం ముందు, జనియిం చిన వారికి జన్మించి వారికి (పుట్టినవాడ) సU =: మంచిగుణం బులు (భాగ్య భా: మసుట) ఎన్నే ని - + కళా సం=వన్నీ క లిగి ము న్నను, ఒక నేరము .ఒ తప్పు , చెందక లో కుకలు కనగు :06: ననుట) ఎట్లన (1*: -- పద్మము " =కమలములు ( 5- పూవులు) భూ మతిన అడగణి యందలి, (సజులయొక్క) పొగడి కు, కొంచి యు 5' = చెందు సున్న బురదన్ = పంక మునంగ్ ) (జుడు పువ) పుట్టుటనల్ల = నించు వాయను (దురీ తము చే సుధాకర + కదయంబు + ఐన = = చం, 1.4 3 .పుట్టినప్పుడు ఉద యమైనప్పుడనుట) ప్రి రుజునక - ఇషసం.. (7 ) చూడఁగ లేక = కాంచజాలక , అసహ్యము + ఒండవు- ఎ - సహ్యమును గాంచవా ? (ఆనఁగా నసహ్యముగా నుండుననుట.) తా. ప్రపంచము నందామగ పూవు , మిక్కిలి ్యతినొందినను పంక ముందు జన్మించిన క, నగలిగిన దుకతను కనే చంభోదయమయిన అతి నసహ్యముగఁ గాంచు ' 30డును గాని చేనును జూడు ట్రీ యల్ప శంకమున జన్మించిన మనుజుఁ డెన్ని మంచిగుణములు గలవాఁడైనప్పటికిని నేడూ యొక హీనగుణముగూ న ముఖ్యముగాఁ జెందియుండును. ఉ. ఇంచుక నేర్పు చాలక విహీనతఁ జెందిన నాకవిత్వము మించువహించే నీక తన మిక్కీలి యెట్లన దోలుబొమ్మలన్ మంది వివేకి వాని తెర మాటుననుండి పశసరీతి నా డించిన నాడవే జనుల , డెందమునిగిపవే ప్రీతి భాస్కరా. టీకా తాత్పర్యసహితము. 108 టీ. భాస్కరా ! ఇంళ క-తక్కువ (స్వల్పము) నేర్ప= నిపుణత (చతురత చాలకలు లేక , విహీన స్ -- చత్వమును (చులకదనమును) చెం దినవహించినట్టి, 'నాకవిత్వముస్" = నాకవనము గూడ, సికతనకో - నీ మూల మున, (అనఁగా నీదయచే ననుట , మిక్కిలి మీ కుల (ఎక్కువగామించువ హించె - ప్రభతోఁగూడినదయ్య ను (ఆన(TC బ్రఖ్యాతి వహిం చెననుట .) ఎట్టులనఁగా: _మంచి వివేకి = 1 ---ని జ్ఞానముగలవాడు, తోలుబొమ్మ లకొ= శర్మ విగ్రహములను ,వాని కమాటున. - పొనియొక్క జునిక చా టున, ఉండనివసించి, ప్రశస్తు: ఆన్ = మిక్కిలి మంచి పద్ధతిని, ఆడించి నాట్యము చేయించినయె నీల (ఆనఁగా నృత్యముతోఁ గూడినవానిని గాఁ గడపిన యెడల ననుట) ఆడనే నృత్యము సేయవా ! (ఆడు ననుట.) ప్రీతీన్ = ప్రేమచే (సంతోషముచే ననుట ) జనుల ఊందము. ప్రజల యొక్క- చిత్తమును, నింపవు + ఎ-పూలం సహ ! (అనఁగా నిందించుచున్న వసుట.) తా. జ్ఞాననంతుఁడు తెర"చాటున దాగి నిపుణతతోఁ దోల బొమ్మల నాడింపనవి ప్రజల సోనందమున నుంచునట్లుగా నాడు చున్న టే నీదయవలన గసవంత మెంతమాత్రమును గానీ గాక విశ్వము సకల మానవులకు హృదయం మమై విరాజిల్ల కుండునా ! (ఓ. సూర్యభగవానుడా ! నీ వెట్లాడించిన నట్లాడితి నే గాసి నే సెందును స్వతంత్రుఁడను గావని యీ చిపరపద్యమునఁ దనయి. కేవుని భ క్తి పూర్వకముగా గురించి శతక రచనమును విరమించెను.) టీకా తాత్పర్య సహితమగు భాస్కర శతకము | సంపూర్ణము. రామా ముగ్రాక్షరశాల, పవరు పేట ఏలూరు.