పుట:Bhaskarasatakamu00bhassher.pdf/59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

98 భాస్కరశతిము. టీకా తాత్పర్యసహితము. 99 ఎక్కుడగు హీన నవాని = ఖ్యా నొందిన నిని, అతిం చవాక్యములన్ = పుఁబలుకుల చే, కాదు అని = నిండెంచి, పల్కినన్ = మాటలాడినను, ఆయ్యె డ = ఆట్లు నిందించి సలుకున పుడు, అమ్మహాత్ముడు - ఆఘనుఁడును , కొఱఁతన్ = తక్కును (లోపముసు) సహింపఁడు=పూనఁడు. (చెందఁడు) ఎటనఁ గా... కాకి - పొయసము, ఆుగుచు = మీఁద నెగిపోవుచు, ఎక్కున, పూర్ణ = నిండయిన , సుథాపయోధిలో = మృత సొగరమున , రెట ఇడినందునన్ = మలము విడిచినంతమాత్రమున, (రెట్ట వేసినంత మాత్రమున) ఏమి అంత = ఆ యమృత సాగరమునకు తక్కువ యేమీ ! (లోపమేమియు లేదనుట. ) అకుంఠి* హరువుగ నక్క బొక్క కడ నాశ్రయముందిన నేమిగలైనుం గొరి సెలు దకాడ కలును గొమ్ములు సిమ్ములు గాక భాస్కరా. టీ, భాస్కరా! It=భాగ్యము, ఏ లెనేని= కొవలసినయెడల, సింహ గుహ చెంతన్ = సింహము చాసము చే ఋ చున్న కొండలము దగ్గజని, ఎసించి నన్ = నివాసము చేసిన యెడల, చాటున జంగును (ఏమన) సింహముల్ -సి, గములు (మృగరాజులు కగులన్ = గజనులను (ఏనుంగులను నాధ పఁ గాస్ - చంపుచుండుటచే, ద జయ:బు = ఏనుగుల యొక్క దంతముల గుంపు, ముత్యముల్ - ఏనుఁగు కుంభముల నుండి రాలినము తీయములును ఆచటన్ - అతావున, కల్లుగు జలభిరుగు (దొగమం) ఎటు స(గా: _వుగన్ - బాగుగా, నక్క బొక్కకడన్ - జంబుక ముయొక్క నివాసస్థలమగు కన్న ముకడ, ఆశ్రయము + అందినన్ =క ని పెట్టుకొని యున్నచో, HB :లు చచ్చి నవాని డెక్కలును, దూడతోక -- ను= లేగల యొక్క పుచ్ఛములును, కొమ్ము లు -మృగొండిన జంతువులశృంగములను , ఎమ్ములు - శల్యములు ను (ఎముక లును) కాక తప్ప, ఏమీగ నెడున్ = ఏమి దొరకు ము! (ఏమియు లభింపదనుట) తా. భాగ్యమును గోరునట్టివారు, సింహ ముగుహయుద్దఁ గని పెట్టు , కొనియున్న లాకు గాని ఇక్క- కన్న ముదగ్గ ఆగని పెట్టుకొనియున్న బ్రయోజనమేమి ? చ. స్థిరతర ధర్మవర్తనఁ బ్ర • సిద్ధికి నెక్కినవాని నొక్కము ష్కరుఁడతినీచ కార్యములఁ గాదనిపల్కిననమ్మహాత్ముడుం గొజుఁత నహింపఁడయ్యెడ; న ఈ కుంఠితపూర్ణ సుధాపయోధిలో నరుగుచుఁగా రెట్టయిడి • నందున నేమి కొజంత భాస్కరా. టీ. భాస్కరా! ఒక్క ముష్కరుడు= ఒక్క మూడుఁడు, స్థిరతర = మిక్కిలితిగ మైన , ధర్మవర్తనన్ = న్యాయ వృత్తిచేత, ప్రసిద్ధికిన్ - ఎక్కి 104. సుధా = అమృతము, పాలు, సున్నము, జెముడు, చాంగ అర్ధములు. "గలగదు. తా. అమృత సముద్రముమీఁది భాగమున సౌకాశమున నెగురుచుపోవు కొకి దూ సముద్రమున రెట్టవేసిన నాసముద్రమునకు లోప మెంతమాత్రము ను లేనట్లే ధర్మముచేఁ గీర్తినందిన మానవు నొక నీచుఁడు నిందించినంత మాత్ర మున నాతని కేలోపము చ. స్ఫురతరకీ ర్తి మంతులగ ఆపుత్తులఁ గాంచినఁ గాక మూఢము ష్కగులఁగనఁగఁ, దేజములు గల్గవుగా"; మణిశీలి తాంగుళా భరణము లంగుళంబుల శు • భ స్థితిఁ బెట్టినఁగాక గాజుటుం గరములు పెట్టినందున వి4 కాసముగల్గునటయ్య భాస్కరా.. టీ. భాస్కరా ! స్ఫురతర = ఆర్ధిక ప్రకాశముగా నున్న , కీర్తి మంతులు ఆ యశస్సుగలవారు (ప్రఖ్యాతిగలవా గు) అగు పుత్రులన్ == అయినట్టి కొడుకులను, "కొంచినన్" + కాక = కనినయెడల, లాభమున్న దిగాని, మూఢ-అజానులగు, ముష్కరులన్ = మూఢులను, కవంగE కొంచినట్టయిన, తేజములు - ప్రతిభలు, ప్రతిష్ఠలు, కల్లవు గా = కలుగ నేరవు కదా ! ఎట్లనగా:- మత = రత్నములచే, కిలిత ఆ కూర్పఁబ డీన, ఆంగుళాభరణములు = ఉంగరములు (అంగుళీయక ములు) అంగుళంబు లన్ = వేళ్ళ యందు, శుభస్థితిన్ = మంగళయు క్తము గా , పెట్టినన + కానిజ ఇటుక అని య