పుట:Bhaskarasatakamu00bhassher.pdf/57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

94 భాస్కరశతకము. 95 ఆగాములకు ఆనడ, ఆ మంచి చ. సరసద భూగుణంబుగల , జాణమహం గదునొచ్చి యుండి యుంద ఱుచుగ వాని కాసపడి, డా:నుఁగవతుగులోకు లెట్లనం జెఱకురసంబుగానఁగన: • ఉప్పిలి పోయిన మీఁదఁ బిప్సియై ధరఁబడియున్న ( జేరవె ముదంబునఁజీమలు పెక్కు భాస్కరా. టీ. భాస్కరా ! సరసదయాగుణంబు =మంచితోఁ గూడిన కృత్ స్వభావము, కలజాణ ఉన్న నేగుపుగలవాడు, దాతి, మహిన్ = పృథివి యందు (భూమిలో కడు? = మీగుల, నొచ్చి యుండి యున్ = బాధతోను న్నను, (దరిద్రుఁ డైనన నుట) తఱచుగన్ = ఎక్కుగా, లోకులు ప్రజలు (మనుష్యు లు) వానికిన్ = అట్టి తేగ కాని నిమిత్తము, ఆసపడి ఆశ పెట్టుకొని, దాయని + కప్ - పత్తుకు (చేరుదుకు,) ఎట్లు + ఆనన్ = ఏరీతిననఁగా, గా నుఁగెన్ = పరంజమువలన, చెఱకురసంబు ఇక్కదం:కము యొక్క నీరు, చిప్పిలి పోయినజ్ - కాటిపోఁగా, చాదస్' = పిమ్మట (పెదపు పిప్పి + కారసహీ సమైన ధై, ధరన్ = నేల మీద పడియున్నన్ = పడినను , " పెక్కు చీములు = ఎన్ని యో పిపీలిక ములు , ముదంబునన్ = ఆనందముతో (సంతోషముతో) చేరవు + ఎ = సమీపించి యుండవా ? (ఆనఁగాఁ బట్టుననుట. ) తా. చెలకు రసమంతయు గానుగచేఁ బండబడిన వెనుక కడికే చీమలు ముదముతోఁ జేరుచున్న ట్లే దాత దరిద్రుఁ డైనను జనులాతని కడకే చేరుచుందురు. ఉ. సావివేకవ గనల సన్ను తి కెక్కన వారిలోపలం జేరిన యంతమూఢుల కుఁ • జేపడ దానడ; యెట్టులన్న(గా సారములోన హంసముల ఈ సంగతినుండెడి కొంగపిట్ట కే తీరునఁగల్గ నేర్చున్నడ • దీయగతుల్ దలపోయ భాస్కరా. 100 తీరు; __ విధము, తెలుగు, తెన్ను, 64, చాయ, చొప్పు, రేఖ, విథి, ఆ నువు, పోలిక, ఫక్కి, నడుపు, భంగి, మున్నగునవి సమ నార్దములు గా నెఱుంగ జలయును, టీకా తాత్పర్యసహితము. టీ. భాస్కరా ! సాగలసత్త్వ సైన, వివేక = మంచి చెడ్డల వివరము గల, నర్తనలన్ =న ఒక లచే, సన్ను కిన్ =argeకి (పొగడ్తకు) ఎక్కినవో రిలోపలన్ = వచ్చిన వారియందు, చేసిన యంతన్ = కూడిన మాక్రముచే, మూడు లకున్ = మంచి చెడ్డలు తెలియని వారికి , నడవడి, చేపడనుసని సౌప్తము "కాదు (బికదు. ఎట్టులన్నన్ = ఆది యేరీతీరనఁ గా, కాసారములోనన్ = చేరువు.”, సరస్సున, హంసము లసం గజిన్ = అంచల యొక. మ తో, ఉండి కొంగ పిటకున్ = నిషనించు ఒక మునకు, తదీయగతుల్ = " హంసగమనములు, తలపోయన్ = విచా రింపఁగా, ఆలోచింపఁగా, ఏతీమనన్ = ఎటు, ఏ తెఱంగున, కల నేర్చును - లభించెడిది ? కలగవనుట. తా. సరస్సున సంచలతోఁ గూడి నిత్యమును పంచరించుచుండినను కొంగలకా హంసల నడకలు రాన. ప్రపంచమున యోగ్య ప్రవర్తనచే విఖ్యాళింగన్న మనుజులతో సెన్ని దినములు సాంగత్యము చేసియున్నను వారి సత్ప్రవర్తనము మూగులగు జనులకు లభింపదు. చ. స్థానము తప్పినచ్చు నెడఁ • దా నెటువంటి బలాఢ్వుఁడు. నిజ స్థానికుఁడైన యల్పునిక • తంబున నై నను మోసపోవుఁగా కొసల లోపలన్ వెడలీ గంధగజం బొకనాడు నీటిలో గానకచొచ్చిసన్ 'మొసలి. కాటునలో(బడదోటు భాస్కరా. lol. వెనుక గ జేంద్రుఁడు ఒకప్పుడు స్త్రీ గంబులం జిక్కింటిని వెంటనిడుకొని వనవిహారము సేయుచు నొక కొలనిల - దిగి దప్పిఁదీర్చుకొను చుండ నొక మకరము (మొసలి) ఆగజేంద్రుని "కాల వట్టి గ ధీరజలంబులకు లాగుకొనిపోవు నెడ బలవంగుఁడగు నా గజరాజు దాని గొడ్డున కీడ్చుచుం డెను, ఈ విధముగా నీ నేనుంగుల "ఉండును ముపళుల పేఁడును వేయిసం వత్సరములు ఘోరముగఁ బోరిరి. ఆంతగజవల్ల భునకు శ కిచాలక భయముచే మహావిష్ణువును బ్రార్ధించెను. వెంట నే కరి మొ అనాలించి శ్రీహరియే తెంచి