పుట:Bhaskarasatakamu00bhassher.pdf/54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

88 భాస్కరశతకము. యును) ఒకప్పుడు - 2, నోర, చేమన - ఆగ్నేహము చేయఁబడిన యెడల, కొలంబియెకొని ఆ ఇంచుక గాని, ఎకు..నలు - మిక్కిలిగా నొనగ్బటలు, కూడవు - తగవు : ఎటకం గా , .... తము లసాకు పుస్ - నాగవల్లీ దళమునందు కలసినసున్నము = కూడిన సున్నము, (అనఁగా రాగిన సున్న మనుట) ఇంచుక య 'కొక - తను సయినఁ గాని, మజించుక =నీళక ( 10 చెము, ఎక్కు వెనచ = గువ మలస దశల (19ధిక మెసచో) నలుగిడస్ - నాలుగు వైపుల, చుటు గ మునఁ (ఇది పొక్కి- మండునను కరణము) నాలుక = జిహ్వ. పొక్కక + ఉన్నె పొక్కకుండునా ? (ఆనఁగాఁ బొబ్బలు లేచుననుట) తా, చెడ్డ 7-8 స్నేహ మాగ్యము చదలవలెను. ఒక సందర్భమున ఆ చేయుట తటస్థించినను తగిన కొద్ది సౌటి స్నేహము నే చేయగల యును. ఆధక మణునయెతలు దశల పొరుసు చేస... గుము ము ము 'నాలుక పొక్కి, బాథ పెట్టునటు ఆనేక అపాయములు సంభవించును, జీ. వానికి ఏడ్య చేత సిరివ చ్చలుచు. మన్య 'స్వేగాల బూనినఁ బూనుగాక తస ఉప్పు - చాలక భాగ్య రేఖకుం బూనఁగ నెవ్వఁడోపు, సరి • పో 73 లచునుగా కృ హీనుఁమకర్ణ భూషణము • లెట్లు గడింపఁ; నోపు ? భాస్కరా. టీ. .భాస్కం ! వానికేన' = ఆ పు రుషునవు, విద్య చకన్ - చదువు వలన, సిరి= భాగ్యము (సంపద) పచ్చిన + ఆటంచున్ = క లిగినదని (సంభ వించెనని, విద్య స = చదువును, "నేర్విస + 8 = = "నేర్చుటకు, (ఆ బ్బేస మొ వర్చుటకు) పూ నీసన్ + ఫూను + 8 = వహించిన వహించుఁగాత, (య శ్న మొనర్చిన నో" సర్చుఁగాక) తన ఫ్యుము = ' తన పూర్వజన్మ సుకృతము, చాలక = సరిపడకున్నచో, బాగ్య రేఖకున్ = అదృష్టపుగీత నిమి త్తము, పూనం గ-యట్నంచుటకు, ఎవ్వఁడు - ఏమానవుఁడు, ఓ పున్ =ంగును ? (సమర్థుఁ డగును) అనఁగాఁగా డనుట, పరిపో=మంచి దేశాని (సరియే కొన్ని అదృష్ట టీకా తాత్పర్య సహితము. 89 శాహీనుడు. సంపగ లేనివాడు, "నిని మనక... దముక్క (కన్న మును) పెద్ద చేసికొనును గాని, కర్ణభూషణ.5 ) = చెవికుండలములను (14న గా కరా: రణములను టు గడింది. సంసారం చుటకు, ఎట్టు + ఓపున -ఏవిధము గాఁ దగును (తగణిపుట) గా ఆగున గుడ్డు మామను n నఁ బెంచఁగలడు గాని చెవికిఁ గుండలములను తెచ్చుకొన సకుగ్ధుండు కాన ప్లే పద్య చ నొకని కైశ్వర్యము కలిగిన 2 ని 1' ను యత్నము చేసి విద్యను సం సాగింప గలడు || ని పుత్వ జన్మమునఁ 'ఓసి కి. నేన సుకృతము 'లేకుండ భాగ్యమును విచ్చుకొనఁ జాలఁడు, ఉ. సంతశపుణ్య శాల నొక ఆజాడను సంపన నాసిపోయి తా సంవటం బోక నెట్లు కొనియప్ప - వసి చి 50 kు; మా సాలగమునందుఁ జందుకుని అన్నికస్ పెడఁ బాసిబోయినం గాలతి: హింపఁడోటు తిరుగంబకి జీహము వింద భాస్కరా. టీ. భాస్కరా! సంపద- భాగ్యము, సంతత = మిక్కిలి యెక్కువ యిన (మిగుల విశాలమయిన) పుణ్య 0.3 = సుళ్ళము చే నెసఁగువానిని, ఒక బాడి సుజు ఒక 1 ; పొసిపో - పదం పను. ఆ ఆ సంపద , (ఆ భాగ్యము) అంతటస్ + పోక - అంతమామున తొక్కుకొని (పొదుకొని) ఆప్పటియట్ల పూర్వరీ : నే (మొదటివలెనే) వనించి యుందున్ = వాసము . సి యుండును, ఎట్లన ( 7: _చూస+ అంశమునం దున్ = నెలచిర (అమావాస్య నాడు) చంగు ఇచంద్రుని, (చందమా మను) అన్ని కళ్ళ కళ లెల్ల (పను నాటుక ఆ లగుట పెడఁ7"సిపోయినస్ 22 వదలిపోయినను, తిరుగంబడి- వెండియు మగల దేహము శరీరము(ఆసఁగా 48. ఓటు=ప్రశ్నార్థము, వహింపడోటు=పొందఁడా !' హ్ని 'గాదోటు. అగ్ని యేకదా ! అను మొదలగునవి యుదాహరణము. 'కృష్టతా