పుట:Bhaskarasatakamu00bhassher.pdf/40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

62 భాస్కరశతక్షము. 68 + టీకా తాత్పర్యసహితము. టీ. భాస్కరా ! పాపపుఁ ద్రోవవానికిన్ = దుర్మార్గునకు, ఒక పట్టునన్ = ఒకప్పుడు, మేను = శరీరము (ఒడలు) వికాసము = ప్రకాశమును (కాంతిని ఒందినన్ = వహించినను,లోపలన్ = చిత్తమునందు (హృదయమున) దురుణంబు ఎ = పొడుగుణమే, ప్రబలుంగద - పెరుగును గదా ! (వృద్ధియగునుగదా) అతని - ఆ దుర్మార్గుని, నమ్మఁగన్ కూ డదు = నమ్మరాదు, సాపట కౌయకు = వృక భూముకు, పై పయిన్ -- మీద మీఁద, నునుపు = స్నిగత (నున్నదనము) కల్గినన్ = ఉన్నచో, + ఉండును గాని, దానిలోన్ = ఆ పాపట కొయయందు, కల - ఉన్నట్టి, విరుద్ధపు = వికట మైన (ఆసహ్య మైన యనుట) చేయరు - విషము (తిక్తత) ఏరూపునన్ = ఏ తెఱఁగుస, నశించున్ = హరించును ? (పోవును?) (సోదనుట ) తా. 'సాపటకాయమీఁది భాగము నునుపుగానుండినను, నుండిన చేయ సోనట్లే దుర్మార్గునకు ఒక పళడు పాలు హృదయమునఁగల చెడగుణములను నిక్క మే, చలునకు వచ్చి మేఘుఁ డొక • జాడిని దానం డ్ల రాల్చినన్ , శిలలగునోటు వేగినమె • శీతలనీ : ము గాక భాస్కరా. టీ. భాస్కరా ! సజ్జనుండు = యోగ్యఁడు (సత్పురు:ుఁడు) పలు మలు - అనేక పర్యాయములు ( తెచు) ప్రియ భాషలు + ఉ = ఇష్టమైన మాటలే (మంచిపలుకు లే) పల్కున్ - ఆడుచుండును. (పచించుచుండును) కళారవాక్యముల్ = కఠిన పుబలుకులు (చెడ్డమాటలు, పలు(కడు చిం పఁడు (మాటలాడఁడు) ఒకానొకప్పుడు - ఒకానొక వేళ యందు, అవి - ఆ చెడుమాటలను. పల్కినన్ = పచించినప్పటికి, కీడును కాచు = చెడు గును కాదు, నిక్కము + ఏ=నిజమే (సత్య మే) ఎట్లనగా:-చెలుపకున్ చల్లదనమును బుట్టించుటకు, పచ్చి = ఏతెంచి, ఆవరించియనుట) మేఘుఁ డు - ఘనుఁడు (మబ్బు) తాన్ - తాను, (అమబ్బనుట) పడగండీస్ -- కరకలను, రాల్చినన్ = వర్షించినను, (కురిపించిన ను) వేగిరము + ఎ- శీఘ్రము గానే (త్వరగా నే) శీతలనీ రము గాక చల్లని జలము గాకుండ. శిలలగు నోటు = తాళ్ళగునా (కావనుట) శా. మబ్బు నీటి బిందువులను గురిపించుచు ఒకానొక సమయమున వడగండ్లను గురిసినను ఆవి వాళ్ళంబోలె కఠినముగా నుండక కరఁగి వీరగం నడే సత్పురుషుఁడు సర్వ కాలములయందును మంచి పలుక్కు నే పల్కుచు నొకానొక సమయమునఁ బరుష వాక్యములు ఫలిసినను అమాటలు చెడుగు జేయక శుభములుగ నే పరిణమించుము, ఉ. పాపపు ద్రోవవాని కొర్ల • పట్టుననేను లోపలదుర్గుణంబె ప్రబ... బాపటకాయకున్ ను రూపున దాని 0 C