పుట:Bhaskarasatakamu00bhassher.pdf/30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

42 భాస్కరశతకము. 43

బవనుగమంచికూర మల • పాకము చేసిన నై నందు ని, పొడ వెను ముప్పు లేక గచి • పుట్టగ నేర్చునటయ్య ? భాస్కరా. టీ. ఆ స్కరా! చదువు + ఆf=విద్య, ఎంతకనన్ ఎంతయేకు - "గా నున్నను, రసజ్ఞతే = సౌరమును గ్రహించుట, ఇంచుక = స్వల్పము (కొంచెము) ఎచ్చటన్ = నందైనను X. సుయుక్తులు - మాగ్యగుణముల తోఁగూడినవారు, ఎవ్వరున్ = ఏవారును (ఎసరైనను) మెచ్చరు = పొగడ రు (సుజంపరు) ఎట్లన —మ చికరము, పద నుగన్ = పక్వము గా, నల పాక మున్ = నలచక్రవర్తి చేసిన సాకము(బోలు, సౌక మును, చేసినన్ = " సినప్పటికి కిని, (ఇండినప్పటికిన ఆట) అంచున్ = కూరలలో , ఇంపు + ఒదవెడు + ప్పు= నక్క - రుచి బుట్టించెడిలణము, లేక = లేకుండ (వేయకున్నచో చోనని భావము) రుచి చవి, పుటఁగ నేర్చునటయ్య కలుగగలదా!కలుగదనుట. 7. కూర సెంత చక , గాండిన ప్పటికి నిదానియందుప్పు లేక యుండి సరుచ్యము గా నుండదు. దాని నేను మెచ్చుకొనవి తేజ మానివు డెంతటి విద్వాం సుఁడైనను రసమును గ్రహింపలేకున్న నాని పొండిత్యము నిష్ప్రయోజన మగుటయే గాక యేటి గుణకం 'నాదేనిని ముత్వం పరు. ఉ. చాలఁ బవిశ్రవంశమున • సంజనీకుం డగు నేని యెట్టిడు శ్శీలుని నైనఁడ త్కు. వి. శేషము నొక పుణ్యు: ఇంతయు దేవతలును రాక్షసులును అమృతముకొలకుల బాలసముద్రమును దరు పఁగానందు ముందీ మూహలమును విషహ్ని బయలు దేరి ప్రపంచములను ద హించుచుండ 'నాసంభము దేవతలకుఁగూడఁ దటసించటంజేసియీశ్వరు ని ప్రార్థింపఁగా సినిషము ను శివుండు తన కుత్తుక నిడుకొని లోకములకం గలిగిన యలజడినిమా స్పెసు. ఆ కారణమున నీశ్వరుండు గరళకంగుఁడును , విషగళుండు, నీలగళుఁడు, శ్రీకంఠుఁడుసని పిలుఁబడుచుండెను. టీకా తాత్పర్య సహితము. దాల్సిన నద్ధరించుచు సు • ధానిధిఁ బుట్టగఁగా దేశంభుఁడా హాలహలాన లంబుగళ మందుధరించుటపూనిభాస్కరా.48 టీ, భాస్కరా ! చాలన్ = మిక్కిలి, పవిత్రవంశమున శుచియైన కులమునందు, సంజు తుండు జన్మించిన వాఁడు, ఆగున్ + ఏని = అయినట్ల యిన, 15 + కులవి శేషము చేతన్ = వాని వంశమందలి గౌరవముచే, ఎట్టి గుళ్ళీలు ని నైనన్ = ఏలాటి చెడునడతగల వారి నైనను, ఒక పుణ్యండు = ఒక - సుకృతసంతుఁడు (పుణ్యము చేసి వాఁడు, ఎంతయున్ = మిగుల (ఎక్కువ) తాలిమిన్" - ఓజిమి చేత (ఓర్పు చేత) ఉదరించును - లేవనెత్తును (పూనిరక్షించును) ఎట్టులనఁగా :- శంభుఁడు= శివుఁడు, పూనిజ యత్నించి ఆహాలహలానలంబు - ఆ హాలాహలను నెడునిప్పును, గళమందున్ = కుత్తుక యందు కంగమందు సరించుట = పూనుట. ( పెట్టుకొనుట) సుధానిధిన్ = క్షీర సాగ కమండు (పాలసముద్రమందు పుట్టగన్ + కా = జన్మించుట, వలన సేకదా! తె. ఎక్కువ భయమును గలుగజేయునది "నను శివుఁడు హాలా హలమను నగ్ని హోత్రమును పాలకడలిలోఁ బుట్టినదను కారణమున దానిని దన కఁశమంగుఁ బెట్టుకొనినట్లే యెంత గుష్టస్వభావము కలవాఁడైనను యోగ్యమయిన వంశ మునఁబుట్టుటచే నావంశ మందలి ఘనత చేవాని నెవ్వ మున పుణ్య పంతుఁడు తప్పకుండ "ప్రేమించి కాపాడును. ఉ. రబలాథిగుం డెఱిఁగి - చెప్పిన కార్యము చేయకుండినన్ బారము ముట్టలేఁ డొక నా పంబునఁ దాఁ జె డు నెట్టి ధన్యుఁడున్ బోరక పాండ పుత్రులకు • భూస్థలిభాగము పెట్టుమన్న కు సారిని గారు చేసి చెడఁ • డాయెనెకొరవభర్త భాస్కరా. టీ, భాస్కరా ! బల + అధికుఁడు - సత్తువ చే గొప్పవాడు, చేరిజు సమీపించి, ఎఱిఁగి= ముందు కాబోవు విషయమును) బెలిసికొని, "చెప్పిన , కార్యము = చెప్పినపని , చేయక + ఉండినన్ = ఒనరింపకున్నచో (చేయని