పుట:Bhaarata arthashaastramu (1958).pdf/474

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ఉత్తేజకము = Stimulus; that Which induces a change
ఉత్పత్తి = Production
ఉత్పాదకులు = Producers
ఉద్దీపకము = That Which increases or enhances; Stimulus
ఉద్రేకము = Intensity
ఉపదేశశాస్త్రము = Moral Science
ఉపయుక్తి ఇత్యాది = Utility
ఉత్పత్తి, ఉత్పన్న ఇత్యాదివ్యయ = Cost of production
ఉద్వహనయంత్ర = Lift, Elevator
ఉపకర్మ ఉపకళ = Subsidiary industry, Bye-industry

ఋణవ్యాపారము = Credit transaction
ఋజుగుణం = Honesty; credit

ఏకతంత్ర, ఏకరాజక, ఏకేశ్వర = Tyranny, Despotism Monopoly

కర్త = Doer; Employer
కర్మ = Work
కర్మకరుడు = Labourer
కర్మోపసంహార = Strike, Refusal to Work
కర్మవేతన = Piece Wage
కర్షణము = Ploughing; extractive industry especially agriculture
కళ = Industry, With special reference to manufacture
కళాచక్ర = Sphere of Industry, The Industrial World
కృషి = Agriculture; Culture
క్రయికుడు = Buyer
క్రయ్య = Stock demanded at a pricer
క్రయము = Buying; Price
క్రయ్యము = Amount of goods demanded at a price by buyers; demand stock
కారణము = Reason; cause
కార్యము = Action; effect
కారయితృ = Employer
కార్యదర్శి = Secretary or Manager
క్రియాపరిచ్ఛేద, విభజన ఇత్యాది = Division of labour
క్రేయ = Stock offered for sale at a price
క్రేయము = Quantity of goods supplied by dealers at a price for sale; Supply stock
ఖరీదు = Cost; Price
ఖండక్షోభ = Partial Crisis