పుట:Bhaarata-Niiti-Kathalu2.pdf/57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

భారతి నీతి కథలు - రెండవ భాగము.


12. నంద - బ్రాహణశాపము.


అర్జునుఁడు నాగలోకమునుండి వెడలి మరల గంగాద్వారమునకు వచ్చి జరిగిన వృత్తాంతమును దనతో వచ్చిన బ్రాహ్మణులకు నెఱిగింప వారు హృద ర ంద నొందిరి. గంగాద్వారమునుండి వెడలి యతడు హిమవత్పర్వత పార్శ్వమునకుంజు యదలి యగ స్వవట:4ను దర్శించి యున్నితమైన కృత గమున . .చ్చటనుండి హిరణ్య బిందు తీ. బుస్...టో యి యు., గోదాన భూదాన హిరణ్యాది దానంబు లాచరించి, ప్రొ. 2న నైమిశారణ్య మందలి జగన్నాధు దర్శించి, గw గంగా గరంబును జూచుచుఁ, గ్రమ కబుగాఁ గtex Xxx W: కు వచ్చి, పిదప పూర్వసము గ్ర తీర CPVC బు- ఇస్తాము దేవునకు సమస్కరించి, మహేంద పర్వతము, ఏకీ.. ట, దక్షిణగంగ యగు గోదావరి, భీమేశ్వరము', శ్రీపర్వము, మున్నగు వాసిని సేపం చు, దక్ష సముద్ర తీర ( 12 వేశించి, కా పరీసముద్ర గుంగములు గాంచ ఎదుమూడు మాసంబున మణలూ" పుగ (2)* జేకొనెను అద్ను రాజు చిత్ర చిత్రాంగద నాత" కిచ్చి వివాహము చేసెను. -

వివాహింతుఁడై యసుఁడు చిత్రా !xరతోఁ గొన్ని దిసములు గడపి, యొక రాడు బ్రాహూ సహితుడై సమీపం బున సముద్ర తీరంబునఁ గల తీర్థ ము లాడుచుఁ జనిచని