పుట:Bhaarata-Niiti-Kathalu2.pdf/40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

35 పొండవులు - మాతృభక్తి. తల్లికి నివేదించిన నామె 'యెఱుంగక యేప్పటి య యని "యెంచి సంతసించి దానిని మీ దేవుడును నుపయోగింపుఁడని నియుమించి, వారి వెను భువసతియ రాజ్యలక్ష్మిప లె నున్న పాంచాలిం సంచి తెల్లవా యెను.

అప్పుడు గుంత్రి చెంతనున్న ధర్మనందనుం జూచి, కుమారా ! మీరు భికాటనము నుండి వచ్చి భిక్ష దెచ్చితి మని చెప్పు చుండుటయు, మీరేవుకును నుపయోగింపుడని "నేను నిడుమించు చుంచుటయుఁ గాలక్రమంబున నాకలవాటు MA యుండుటచే వేఁడుఁ గూ.. న ప్లే యనుకొని పలికితిని. సరెన్న (డును నా మాట సంక్రమింపనివారు. ఇప్పుడే మీ 'సేయ లయు ? లోకమున లేని సూచారము నెట్లవలంభించు చారము : ” అని వగచు చుండ నిర్మజుఁ డనుం జూచి, 1 ప్యా ! నీ వే యగ్ని సన్నిధి నిక్క న్యను 21 గణంబు చేసికొను" మని చెప్పెను. "పు వాఁడుండఁ గొండిక వాఁడు వివాహంబగుట ధర్మవిరుద్ధంబు గావున నీ మ స మహిషిగా నీ వేపరిగ్రహ పుము. నూ పలువుర యనుమం ) ” యని యుగును .. నెను. విని ప్రేరణంబుస సయ్యవురి చి లుం మా ? • చాలియం దనురాగా య తొమ్ములె నవి. వర్మజుండది హచి వేద వ్యాస వచన 2లం దలంచి, 4. సోదరులాగా ఇచ్చట మని ( వురకును శుభ్రంగునని వేదవ్యాసుండు ని కచ. తద్వచనానుకూలంగ నే మకు మాత్మ నియోగి : లి. నది. కాపున నిక్క న్యకను మన మేవుగమును బలిగ్రహింతుము.” అని పలి కాను. ఆ....