పుట:Bala Neethi.pdf/79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


06

బా ల నీ తి.

మతిని నారక్కసునిజంపి యాపురవాసుల కెంత యుపకారమొనర్చెనో, యెంతసుఖము గూర్చెనో తెలిసిందికదా? కాబట్టియే వారలు పరోపకార మందు బ్రసిద్దికెక్కియున్నవారలు. కావున మనల నితరులు కోరినను, గొరక పోయినను శక్తికొలది నుపకారమొన రించి శ్రేయస్కరముగా నుందము.

ఆ.వె. పరుల కుపకరింప♦పాపక్షయంబగు
        పరుల కుపకరింప♦బట్టుకొమ్మ
        పరుల కుపకరింప♦బరలోకసాధన
        పరుల కుపకరింప♦బలిమి వేమ!॥

కృ త జ్ఞ త.

      చేయబడినమేలు నెఱిగియుండుట కృతజ్ఞత యనబడు. అనగా దానితరులచేబొందినమేలును మఱువకుండ నుండుటయే!
    ఈకృతజ్ఞత కలిగినవారలు కృతజ్ఞలని బల్కబడుదురు. ఈకృజ్ఞలెకృతార్దులని చెప్పనగువీర లితరులచే నింతకుముందున్న పొందిన లాభములే కాక యింకను లాబములుబొందుచుందురు. కాని "ఒఫలానా" వానివలన నాపని కొనసాగినదని తలచుచు నాయుపకారిని సుతించుచు మగుడ నతనికి దాను తగిన