పుట:Bala Neethi.pdf/52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


39

బా ల నీ తి.

నినేఱవేర్చుకొనగలడు. వినయములేనివాడు పలునెంజిలులకు నొడిగట్టవలసివచ్చును. మంచికొలమునందుబుట్టినానని గర్వముండక యడతివకలిగి యుండవలెను. విద్యావంతులలో దాను మొదటివాడై వాని గాంచినను నడకునవిడిచిమితిమీఱియుండుట మంచిదికాదు. అడకువగలిగినవాడు విద్యావిహీనుడైనను గౌరవార్హుడుకాగలడు. కురువేరు చూచుటకు సాబగుగానుండకపోయినను సువాసనయుండుకతనగౌరవభాజనమగుచున్నదికదా. అడకువగలిగిన నెటువంటిపనులైననుసాధింపవచ్చు. వినయముగలవాడు శత్రువుచేతను గీడుబొందనేరడు. గొప్పవారలయనుగ్రహమునకు బాత్రుడుకాగలడు. విద్యతోబాటు వినయముగలిగిన నెక్కువప్రకాశమానుడై భూజనులచే భూరిగ బొగడ్తనుగాంచుచుండును. సహజసౌందర్యమునకు దగినటులదళతళ యను మంచిదుస్తులధరించిన నదియెక్కువసాపునింపుట మనమీక్షించుటలేదా? ఈసుగుణగణముల నొసగువినయ ముత్తముడవలంబించును. కొలదివారలు విద్యాసామర్ద్యాదులులేకపోయిన ను బెద్దలసన్నిధినైన నణకువగానుండక నిక్కుచుందురు. రత్నాకరుడగు సముద్రుడు జలమెంతయధికముగాగలిగినను మితి(చెలియలికట్ట)మీఱక మరల వెనుకకుబోవుచుండుటయు, వాగుకొంచెమునీరెక్కువకాగానే మితిమీఱినాశనమవుటయు. మనముచూచుచున్నాముకదా.ఆటలబెడ్డల దగ్గఱనిక్కియుండుటగౌరవమని యావినయరహితులు