పుట:Bala Neethi.pdf/119

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


106

బా ల నీ తి.

       చూచితిరా? ఆశ్రీకృష్ణు డాయుద్ధవుడు వచించిన రీతిగా నడచుట బట్టియేకదా తనపనుల రెంటిని నేక కాలమున సాధించుకొనుగలిగెను. తనయన్నపలికిన విధముననే చేసినయెడల దనపనుల నేకకాలమందిటు ల గొనసాగించుకొనగలడా? గించుకొనలేడు. కాబట్టియె, యిప్పటికాయుద్ధవుని "విమర్శక చూడామణి" యనియు, మహాపరాక్రమశాలియగు నా బలరాముని "సాహసికు" డనియు వచించుచున్నారుకదా. కాన మనము విమర్శనజ్ఞానము కలిగి యుండుదము. మనకు దెలియని విశేషసంగతులను సద్విమర్శకుల నడిగి వారు వచించినపగిది మనము నడచు కొందము. మనము విమర్శనగ్రంధముల గావించి లోకోపకారుల మగుదము.

క. మిత్త్రత్వము శత్రుత్వము
    బాత్రతయు నపాత్రతయు♦బరికించుచా
    రిత్రుడు చిరతరగణనా
    సూత్రికముగ దాననెల్ల♦శుభముల నొందున్

(భారతము)

వి వే క ము.

     దేహమును నాత్మయును విభాగించు జ్ఞానమును, సుగుణ దుర్గుణములను విచారించుటయును వివేకమనబడు.