పుట:Annamayya Keertanala Samagra Soochika.pdf/30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

1353.ఆపెకు నీకు నెంత అరువడమో ర్వపును .సెం. 13 . 63 : 105
1354.ఆపెకు నీకునే కాక అెండవారి కేమి వోదు .సెం.16 . 120 : 179
1355.ఆపెకు మాకును నేడు అెంతర్ మెెంత .సెం.27 . 192 : 285
1356.ఆపెతో నేమి మాటాడీనెంతవాడు య్యపనికి నావెంక నిట్టచూడుమనవే .సెం. 7. 345 : 564
1357.ఆపెతోనినిియు జెపేపద్ దెఱగను తేపగా .సెం. 12 . 35 : 60
1358.ఆపెనేమి యడిగేవు అపపటి నీవు యేపున .సెం. 13 . 300 : 499
1359.ఆపెనేమీ ననరాదు అెంద్ములుచేసుకోనీ .సెం.18 208 : 311
1360.ఆపెనేల వుపపతిెంచే ర్ములాల యేపున .సెం.18 133 : 199
1361.ఆపెమాట్ట నామాట అవునయాయ యేపదూద .సెం. 13 . 233 : 389
1362.ఆపెమారు వినివిెంచే నదవో నేను చేపటిున .సెం. 11. 45 : 78
1363.ఆపెఱుగు నీ వెఱుగు దాలోనిపనుల్లలె .సెం.24 . 186 : 278
1364.ఆపే నేను నొకెట్ట అెందుకేమయాయ చేపటిు .సెం. 13 . 166 : 276
1365.ఆపోలికౌనో కాదో అట్టు నీవు చూచుకమాు పూపలై .సెం. 7. 132 : 218
1366.ఆమనిపువువ వెంటిద ఆయమైన వయసు .సెం. 13 . 52 : 87
1367.ఆమాట నాతో నీవు ఆనతిమాు య్యమతక .సెం.21. 264 : 396
1368.ఆమాట మీ రెర్గ రాతడె కాని తామసిెంచి .సెం. 9. 87 : 150
1369.ఆమీదనిజసుఖ మర్యలేము పామర్పుచాయలకే భ్రమసితిమయాయ .సెం. 2. 25 : 37
1370.ఆయెంబిద తెలియెంగల దీయాతుజాానెంబు మాయలు య్యకాలము .సెం. 4. 67 : 99
1371.ఆయ దొల్లె అనిిపను లాపెకేమి ఆయా ల్లలాె .సెం.27 . 294 : 435
1372.ఆయ నాయ నీయెమెు లట్టెండ నీవే నీయెంత .సెం.18 43 : 64
1373.ఆయ నాయ బోయ బోయ నలెనాడె నీ .సెం. 9. 20 : 33
1374.ఆయ నాయ మమునిెంత ఆఱడి బెటుకువయయ .సెం. 14 . 72 : 120
1375.ఆయ రావయయ లోనికి నార్గిెంతువు .సెం. 14 . 3 : 4
1376.ఆయ రావే యేడ సుదద అెందువెంక నేమి గదుద .సెం.21. 140 : 209
1377.ఆయ లేవే నీ యెతులనిియు గెంటిమి నేడు .సెం. 13 . 10 : 17
1378.ఆయనయయ నీ ప్రియములనిియు వచెిను మాకు .సెం. 13 . 281 : 468
1379.ఆయనాయ చాలుజాలు అెంతసేయకు .సెం.20 . 321 : 481
1380.ఆయనాయ జాలు జాలు అెంత మాకేల .సెం.27 . 134 : 199
1381.ఆయనాయ జాలు జాలు అనిియు నే నఱుగుదు .సెం.20 . 275 : 411
1382.ఆయనాయ జాలుజాలు నట్టు వుెండరా .సెం.23 . 375 : 562
1383.ఆయనాయ ద్నిసితి మనిిటాను య్యయెడ .సెం.18 293 : 438
1384.ఆయనాయ నెందుకేమి ఆసోద్ మెెంతైన గదుద .సెం.25 . 200 : 299
1385.ఆయనాయ నలసితి వనిిటా నీవు .సెం.22 . 302 : 452
1386.ఆయనాయ నీ జాడల కడ్లడలాడేనా రాయడిెంచ .సెం.26 . 364 : 524
1387.ఆయనాయ నీకిెంత యాచారాల గడవేల .సెం. 13 . 40 : 66
1388.ఆయనాయ నీమాట్ట యనర్వ ఆతనితోను .సెం.18 328 : 490
1389.ఆయనాయ నీసుదుదలు అనిియు గనుగెంటిని .సెం.28. 339 : 514
1390.ఆయనాయ నుెండర్వ యెంగనలాల పాయకు .సెం.26 . 400 : 576
1391.ఆయనాయ నుెండవయయ అనిిటా నేరుపరివి .సెం.25 . 280 : 419
1392.ఆయనాయ నుెండవయయ అనిియు గెంటిమి నేము చేయి చేత బటిుయయగా సిగుువడవలదా .సెం. 8. 133 : 229
1393.ఆయనాయ నుెండవయయ అలసితిని .సెం.19 . 78 : 116
1394.ఆయనాయ నుెండవయాయ అనిిటా సెంతోషెంచితి .సెం.25 . 49 : 72
1395.ఆయనాయ నూర్కుెండు ఆసోద్మా నాకు .సెం.21. 85 : 126
1396.ఆయనాయ నూర్కుెండు మెంతే చాలు .సెం.19 . 355 : 530
1397.ఆయనాయ బద్పద్ అట్టు తనుి ర్మునవే .సెం.21. 115 : 172
1398.ఆయనాయ మముునేల ఆఱడిబెట్టువు నీవు .సెం. 13 . 115 : 191
1399.ఆయనాయ యిెంద్ వీడె మెందుకోవయాయ .సెం.20 . 265 : 397
1400.ఆయనాయ రావయయ అెంగనతో గూడవయయ .సెం.27 . 116 : 172
1401.ఆయనాయ రావయయ అెంగనవదదకి నేడు .సెం.23 . 207 : 310
1402.ఆయనాయ రావయాయ అెందుకు నే గాద్నేనా .సెం.22 . 288 : 432
1403.ఆయనాయ వెెంగెమేలే అతివా నీ ఆయమే .సెం.24 . 142 : 212
1404.ఆయనాయ వొదుదలేవే అలసితిని రాయడిెంచ్చ .సెం.25 . 317 : 474