పుట:Annamayya Keertanala Samagra Soochika.pdf/29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

1301.ఆనతీవయాయ మాకు నెందుకు నేమాయను .సెం.22 . 175 : 262
1302.ఆనతీవయాయ యిెంకా ననుమానా లేటికి యెనపాలూ లేకుని నిట్టవల్ల జేసునా .సెం. 8. 150 : 258
1303.ఆనలు వెటుకు ననుి నిెంత గలిగి తేనే చాలును .సెం. 12 . 37 : 64
1304.ఆనలును బెట్టుదుగా అపపటి నెందుకు దోడు .సెం. 12 . 302 : 528
1305.ఆనలేల పెట్టుకనే వపపటి నీవు లోనై నే నీ .సెం. 12 . 2 : 3
1306.ఆనలేలయాయ నీవాడినట్టు ఆడేము పూనిన .సెం.20 . 119 : 177
1307.ఆనసుమీు నీకును ప్రహాెద్వర్దా నినుి .సెం.21. 136 : 203
1308.ఆనసుమీు యిక నీకు నౌభళేశ్ మౌనమేల .సెం.26 . 129 : 184
1309.ఆనిలిెంకా మానవా ప్రహాెద్వర్దా .సెం.21. 318 : 477
1310.ఆపద్ల సెంపద్ల నలయు ట్టమిట మానురూపిెంప .సెం. 1. 98 : 143
1311.ఆపద్లులేని సుఖ మదయెపో విర్తి వోపితేనే కైకెంట వొలెకుెంట్ట మానుట .సెం. 4. 149 : 223
1312.ఆపద్ల్ల సెంపద్లకాధార్మై తోచె పైపైన తమకెంట్ట పరిణామమాయ .సెం. 5. 162 : 237
1313.ఆపద్బెంధుడు హరి మాకు గలడు, దూపిలి తలచినా దోషహర్ము .సెం. 1. 293 : 438
1314.ఆపనుిలపాలిదైవ మాతడే గతి ద్కె యేప్రొదుదను భజియిెంచగ .సెం. 1. 178 : 266
1315.ఆపరాదు తమకము అట్టు నినుిజూచి .సెం.22 . 212 : 317
1316.ఆపరాని వలపాయ నములాల యిెంతి యేపులకు లోనైతిమిక నేమి సేతమే .సెం. 5. 22 : 32
1317.ఆపలేక కసరితి నెంతియకాక పైపై .సెం.18 16 : 23
1318.ఆపలేక నిను దూర్వనెంతె కాక యేపుచు గూడేటి పెందులేలయయ విభుడ్ల .సెం. 5. 76 : 111
1319.ఆపాటి కాపాటి అెంతే చాలు యేపదుద .సెం. 11. 9 : 14
1320.ఆపాటి కాపాటి అెందుకేమె .సెం. 9. 40 : 68
1321.ఆపె ఆతనిబుదద అెందాలకు దెచ్చిగాని .సెం.27 . 107 : 158
1322.ఆపె ఎఱ గనిదా అెంత నీవు సేసే మేలు .సెం.27 . 327 : 484
1323.ఆపె కెంట్ట నీవెకుెడు ఆపె తొల్లె నీకెకుెడు .సెం.19 . 130 : 194
1324.ఆపె కావల్ల నొెండె అట్టు నేనే కావల్ల .సెం.20 . 363 : 543
1325.ఆపె కేల సని సేసే వెంతటిలోననే .సెం.18 44 : 65
1326.ఆపె గలిగుెండగాను అనుమానాలిక నేల .సెం.27 . 92 : 136
1327.ఆపె చేసిన చేతకు అమరునా నీమేలు మోపులు గట్టువు .సెం. 7. 236 : 384
1328.ఆపె నెందునో నినుి నెందునో య్య చేతలకు .సెం. 9. 3 : 4
1329.ఆపె ననుి నొకెటిగా నపుపడే సేసితివయయ .సెం.16 . 123 : 183
1330.ఆపె నా చెల్లెలు గాదా అెందుకేమి నా .సెం. 14 . 284 : 491
1331.ఆపె నాద్రిెంచరాదా అెందుకు నీవు యేపున .సెం. 14 . 271 : 469
1332.ఆపె నినుి దదుదకన నయగారుగా మాపుదాకా .సెం. 9. 96 : 167
1333.ఆపె నినుి నిష్టుర్ము లాడ జాలదు .సెం.16 . 136 : 203
1334.ఆపె నీకు ద్గు నీవు నాపెకే తగుదు వయయ .సెం. 14 . 226 : 390
1335.ఆపె నీకు మేలుద నీవాపెపై బతిిగలవు .సెం.28. 337 : 512
1336.ఆపె నీపటుపుదేవు లాపెపై బతిి గలవు .సెం.16 . 283 : 423
1337.ఆపె నెంతపగడేవు అనిిటా నేర్పరియని .సెం.24 . 379 : 567
1338.ఆపె నెంతయలయిెంచే వయ్యయ ననిిపనులు .సెం. 14 . 320 : 555
1339.ఆపె నేను సవతుల మామాట్ట నామాట .సెం.27 . 219 : 325
1340.ఆపె మఱగున నీవైమైనా జేసినద గదోద .సెం.28. 226 : 341
1341.ఆపె మీత మోహ మైతే నౌదువు గాక మోపుగా .సెం. 11. 145 : 252
1342.ఆపె మెచివల్ల నీవు అట్టు మెచిగవల్ల .సెం.21. 24 : 35
1343.ఆపె లాెంచనము మోయనర్హమా నీకు నేడు .సెం.26 . 282 : 404
1344.ఆపె వెంక గడవలే ద్నిియు నీమహిమలే .సెం.28. 316 : 480
1345.ఆపె వచిినపుప డనీి నయ్యయగాని .సెం.25 . 76 : 114
1346.ఆపె వచెి అవునో కాదో అడుగవయయ యే .సెం.27 . 259 : 383
1347.ఆపె వదదకేలెంపుదు వదోద మము సారె సారె .సెం.26 . 375 : 540
1348.ఆపె వలె వెలి తిెంచుకెంతా లేదు యేపున .సెం.29 . 356 : 536
1349.ఆపెకు నమరునా ఆర్డి నీపనులు నోపిక .సెం.27 . 115 : 170
1350.ఆపెకు నీకు దెలుసు నెంతర్ెంగపు సుదుదలు .సెం.26 . 221 : 315
1351.ఆపెకు నీకు దెలుసు నటమీద పనుల్లలాె చేపటిు .సెం. 9. 99 : 172
1352.ఆపెకు నీకు దెలుసు నవి యెటిువేడుకలో .సెం.24 . 269 : 402