పుట:Annamayya Keertanala Samagra Soochika.pdf/21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

885.అరుదిరురుదు నినుి బెెండ్లెడినవారిభాగయము .సెం.24 . 267 : 400 886.అరుదిరురుదు నీమాయ హరిహరీ అర్సి తెలియరాదు హరిహరీ .సెం. 1. 322 : 480 887.అరుదు నీచెరిత్రము హరి నే నిదయే తలచుకని, శరణింటి గావు మిదయ విన్నపము సరిలేరు నీకు .సెం. 2. 215 : 321 888.అరుదు రామునిచేత లదగో పుష్పకమును .సెం.19 . 331 : 495 889.అరుదైన భవదూరుడగు నీతడు అరిద భవములెందునతడు వో యితడు .సెం. 4. 365 : 539 890.అఱిముఱి జూడబోతే నజాాని నేను మఱగు చొచ్చితి మీకు మహిలో నారాయణా .సెం. 3. 85 : 127 891.అలపు దీరుికోరాదా అనీి నయ్యయగాని .సెం.20 . 26 : 38 892.అలబ్రహాుదుల కణ్గ దద గెలువగవశ్మా కేశ్వ మాకు .సెం. 4. 179 : 268 893.అలమేలు మెంగ నీవనిిటా నొర్పరివి .సెం.28.. 186 : 279 894.అలమేలు మెంగను నేనైతే నయితి గాగ నిలుచుెండి .సెం.18 21 : 31 895.అలమేలు మెంగపత వనిిటా నర్జాణ్వు .సెం.28.. 268 : 407 896.అలమేలు మెంగపతివని నినిఱగదేమో .సెం.28. 218 : 328 897.అలమేలు మెంగవు నీ వాతనికి దేవులవు .సెం.29 . 98 : 147 898.అలమేలు మెంగవు నీవౌనే పతి జేకెంటివి .సెం.28. 79 : 118 899.అలమేలుమెంగ నవభినవరూపము జలజాక్షుకనుిలకు చవులిచేివమాు .సెం. 5. 108 : 160 900.అలమేలుమెంగ య్యకె ఆనుకవద్దనుెండద చెలర్వగి కెందువలు .సెం. 8. 54 : 90 901.అలమేలుమెంగపతి యనిిటా జాణ్ డితడు .సెం.22 . 358 : 537 902.అలమేలుమెంగపతి యాతడౌ త యఱగవా .సెం.29 . 18 : 27 903.అలమేలుమెంగవు ని నాితడేమి యెఱగడ్ల .సెం.29 . 24 : 35 904.అలమేలుమెంగవు నీ వనిిటా నేరుపరివి .సెం.19 . 21 : 31 905.అలమేలుెంగనే నేను ఆకె నట్టవెంటిదో .సెం.29 . 99 : 148 906.అలమేలుెంగవు నీవు అకుెన నుెందానవు .సెం.28. 216 : 324 907.అలయకువే నీవు ఆతని దోడి తెచిితి .సెం.29 . 287 : 431 908.అలయగ బదుదలేదా అపపటినీకు చలివాసె లేవయయ జాగుల్లెందాకాను .సెం. 8. 114 : 196 909.అలయిెంచకుర్వ నెండనుని చెలులాల చెలువు .సెం.16 . 84 : 125 910.అలయికెర్గవదాద ఆటదాని యెడలను .సెం.27 . 53 : 79 911.అలర్ జెంచలమైన ఆతులెందుెండ నీయలవాట్ట .సెం. 1. 45 : 67 912.అలర్ నుతిెంచరో హరిని యెలయిెంచి మిము భ్రమియిెంచ్చని .సెం. 1. 226 : 338 913.అలరులు గురియగ నాడెనదే అలకల గులుకుల నలమేల్ మెంగ .సెం. 5. 17 : 24 914.అలవటపత్రశయివైనరూప మిటిుద్ని కలువై పడచూపేవా గోవిెంద్రాజా .సెం. 1. 320 : 478 915.అలసితిమనిిటాను ఆసలనే పెంద పెంద .సెం. 14 . 92 : 156 916.అలసేవు సొలసేవు అపుపడే నీవు వలపు .సెం.19 . 91 : 135 917.అలిగితి నెంటా నేల అట్టు ననుి వేడుకని .సెం. 12 . 269 : 469 918.అలిగితినా నీతో అవుగాద్ని యెంటినా .సెం.23 . 328 : 491 919.అలిగితినా నీతో నలసి నే నుెంటి నిెంతే .సెం.20 . 142 : 214 920.అలిగినయులు కెలాె నర్చేత నుని దదె .సెం.19 . 321 : 479 921.అలిగినవేళ విభుడెంటితే గోపమే తోచు తెలుసుక .సెం. 7. 205 : 333 922.అలిగివుెండినననుి ఆయములెంట్ట దాను .సెం.23 . 293 : 439 923.అలిగేదే సహజము ఆడువారికి .సెం. 9. 4 : 6 924.అలివేణిని బెెండ్లెడవయా చెలుల వినిపము .సెం.19 . 13 : 18 925.అలుక గాదు నీతో ననిిటా మనినదాన .సెం. 11. 319 : 556 926.అలుకలు చెలెవు హరి పురుషోతిమ .సెం.20 . 5 : 6 927.అలుకలు దీరెను అెంగన నీకు మొకెెను .సెం.23 . 223 : 334 928.అలుకలేటికి రావే యాతనివదదకి నీవు .సెం. 13 . 156 : 260 929.అలుకెలాె మానితిని అట్టు కానీవే చెలులాల .సెం.27 . 277 : 410 930.అలుగ జూచేవు నీవు అెంతేసికి బదేదద .సెం.21. 340 : 509 931.అలుగకువము నీ వాతనితో ననిడును పలు .సెం. 9. 171 : 300 932.అలుగకువే నీవు అెందుకెలె నాతనితో .సెం.21. 139 : 208 933.అలుగను సేయను ఆర్డి నేల పెట్టునే .సెం.29 . 167 : 250 934.అలుగుత లేదు సుమీు అపుపడు నీతో యెలమి నోర్మణ్యడ .సెం. 7. 195 : 316 935.అలపశ్కిివాడ నేను అధికశ్కిివి నీవు, పోలప నెంతపనికి బూనితినయాయ .సెం. 2. 263 : 390 936.అలెెంతనుెండే మాట లానతీవయాయ చెలెబో .సెం. 12 . 218 : 381