పుట:Annamayya Keertanala Samagra Soochika.pdf/19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


 
781.అపపటివి చెకుె నొకేెవెందుకా యిద యెపుపడో కూడితిరి మీరిెందుకా యిద .సెం. 5. 73 : 106
782.అపపడైనహరి యెకెె నదవో తేరు యిపుపడు తిరువీధుల నేగీ తేరు .సెం. 4. 24 : 35
783.అపపణిచిి రిెందుకు నీయెంగనల్లలాె .సెం.24 . 390 : 584
784.అపపణిచేినిదె నీకు ననుమానిెంచకుమిక చిపిపల మోహిెంచిన నీ .సెం. 8. 53 : 88
785.అపపమైన నీయర్వ యములాలా నే డపపడ్లర్ గిెంచ్చనదె యములాలా .సెం. 5. 234 : 345
786.అపపళ్ెంచిన జవావద యెంటినమేనులతోడ తొపపెం దోగు చెమటల దొరుగు ట్టనిెండురా .సెం. 6. 106 : 147
787.అపుప డెెంత చొకిెతినో అద నా మతి ద్లచి .సెం.26 . 83 : 117
788.అపుప డెెంత లే ద్ని నీ వాన వెటిునా నముదు .సెం. 11. 340 : 593
789.అపుప డెట్టుెండెనో చితి మయ్యయ యెఱగనైతి .సెం.21. 333 : 499
790.అపుపడనీి జెపేపగాని అెంద్రిముెంద్ర్నేలా .సెం.21. 206 : 308
791.అపుపడ్లతని కిలాెల వైతివి గదే ద్పిప దేరె .సెం. 13 . 134 : 223
792.అపుపడు గాని కానరా దాయములు బాయములు .సెం.19 . 287 : 428
793.అపుపడు గాని నీయాసోద్ము దీర్దు ముపిపరి .సెం.18 41 : 61
794.అపుపడు చూచేదవో అదకుల నధముల తపపక యెచిరి యిదే తలచవో మనసా .సెం. 2. 79 : 117
795.అపుపడు చూతము గాక ఆటదాని బిగువెలాె .సెం.18 193 : 288
796.అపుపడు దామే కూడి ర్ెంతర్ెంగా ల్లనసి .సెం.25 . 242 : 361
797.అపుపడు దైవాలరాయ డ్లదమూల మీతడు యిపుప డిటిుమహిమల నకుెడ్లయ .సెం. 2. 34 : 50
798.అపుపడు నమేువు నీవు అనిి దారుకాణ్లైతే .సెం.21. 168 : 251
799.అపుపడు నీగుణ్మెెంచనైతి గాక తపపక .సెం. 14 . 155 : 266
800.అపుపడు నీవు నవివతివౌనోకాదో చొపుపలు సోర్ణ్గెండె జూచితినావేళను .సెం. 7. 288 : 469
801.అపుపడు నీవేమనేవు అెంతపను లైనమీద్ .సెం. 14 . 129 : 220
802.అపుపడు పరాకైవుెండె నద యెఱగవు నీవు .సెం.25 . 3 : 4
803.అపుపడు మజజనమాడీనెంగన గూడి కుపపలు దెపపలుగా గుమురిెంచరో .సెం. 5. 175 : 256
804.అపుపడు మనసువచుి ననిిటా నీకు .సెం.21. 41 : 60
805.అపుపడు వద్దని వల పాపరాదు వొపుపగ .సెం.25 . 52 : 77
806.అపుపడు వేెంకటరాయ డలమేలుమెంగ గూడి .సెం.18 186 : 281
807.అపుపడుగాని తేర్వు అెంగన కోపముల్లలాె .సెం. 13 . 274 : 457
808.అపుపడుగాని నాకు నాతుమ సముతిెంచదు .సెం.22 . 254 : 380
809.అపుపడువో ననుి జూచే ద్ెంతా నీవు చెపపక .సెం. 11. 203 : 354
810.అపుపడువో నిను గలువగ నరుహము గలుగుట ప్రాణికి .సెం. 1. 28 : 43
811.అపుపడే కానగవచ్చి నౌగాము ల్లలాెను చిపిపలు .సెం.26 . 189 : 269
812.అపుపడే గెలిచితివా ఆపె వూర్కుెండితేనే తపుపలు నీమీదవెలాె దాచుకిట్టు వునిద .సెం. 8. 122 : 210
813.అపుపడే ననిియు జెపేప నాతనితోడ .సెం. 14 . 194 : 335
814.అపుపడే నీ వానతియయవైతివి గాక చెపపరాని .సెం.27 . 57 : 84
815.అపుపడే నే నెంటిగా అెండనుెండే నీగుణ్ము .సెం.20 . 149 : 222
816.అపుపడే నే నీకు మోహపుటాలనైతినా కపపకు నీ చేత లెంతకెంట్టబో నేను .సెం. 5. 30 : 43
817.అపుపడే బలిమివ సేసే వెందు కేమి చిపిపల .సెం. 11. 89 : 155
818.అపుపడే మఱతురా అెంగనసేసిన మేలు .సెం.23 . 299 : 448
819.అపుపడే మెచిితిమి అనిిటా నినుి ఇపుపడే .సెం. 14 . 113 : 193
820.అపుపడే యెెంతకు వచెి నదేరా నీవు రెపపలు .సెం.26 . 70 : 98
821.అపుపడే యెగుులు వట్టు నలగితినా తపపకుెండ్ల .సెం.26 . 129 : 183
822.అపుపడే యెఱగనైతి ననవదుద తపపక .సెం.18 239 : 357
823.అపుపడే వచిినదాన నెంద్రిలోన వుపుప .సెం.25 . 321 : 479
824.అపుపడేమెందువో నీవు అెందు కోపితే జెనకు .సెం.22 . 144 : 216
825.అపుపడేమనేవో అనీిజూచే నేను .సెం.22 . 183 : 274
826.అపుపడైనా సెంతోసమౌనా నీకు యెపుపడు .సెం.24 . 66 : 98
827.అపుపలవార్వ అెంద్రును, కపపగ దపపగ గర్ిలు వేరీ .సెం. 1. 56 : 81
828.అపుపలేని సెంసార్ మైన పాట్ట చాలు తపుపలేనిజీత .సెం. 1. 78 : 114
829.అబుబర్ెంపు శిశువు ఆకుమీద శిశువు దొబుబడు రోలశిశువు త్ర్పపవి త్ర్పపవి త్ర్పపవి .సెం. 5. 150 : 220
830.అబెబ నాకు నే డెంతటిలోన సుబబన .సెం.20 . 19 : 28
831.అభయ మభయమో హరి నీకు(వు) విభుడ విెంతటికి వెర్ విక నేద .సెం. 1. 256 : 383
832.అభయదాయకుడ వదె నీవే గతి యిభర్క్షక నను నిపుడు గావవే .సెం. 3. 283 : 420