పుట:Annamayya Keertanala Samagra Soochika.pdf/16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

 
625.అనిిటా నేర్పరులైతి రౌనయాయ పనిి .సెం.27 . 1 : 1
626.అనిిటా పెంతగతెివైతేనేమి సనిలనే మోవి .సెం.26 . 350 : 504
627.అనిిటా బరిణామైతే నదే చాలును వునితపు .సెం. 14 . 23 : 37
628.అనిిటా బలిమికాడ వౌదువు నీవు .సెం.29 . 338 : 509
629.అనిిటా భాగయవెంతుడ వాయమెరిగి కూడితి యెనిికలు .సెం. 9. 113 : 196
630.అనిిటా భాగయవెంతుడ వౌదు వయాయ సనిలు .సెం.26 . 217 : 309
631.అనిిటా భాగయవెంతుడ వౌదువయాయ .సెం.27 . 58 : 86
632.అనిిటా భాగయవెంతుడవవుదువయాయ పనిినెందుకలాె .సెం. 7. 102 : 168
633.అనిిటా మీవార్మే అనుమానిెంచగ వదుద .సెం.19 . 186 : 248
634.అనిిటా వివేకివని అెందురు నినుి కనుిల .సెం. 14 . 159 : 273
635.అనిిటా శెంతుడైతే హరిదాసుడు దానే, సనుితి దానేపో సర్వదేవమయుడు .సెం. 2. 310 : 460
636.అనిిటా శ్రీహరిదాసుడగువానికి కనిి దైవముల గలువగ ద్గునా .సెం. 2. 46 : 68
637.అనిిటా సెంతోసమె అెందుకే మీర్వవయయ .సెం. 12 . 185 : 322
638.అనిిటా సెంతోసిెంచితి ఇదవో నేను .సెం.23 . 179 : 268
639.అనిిటాను కడుజూట వౌదువే నీవు .సెం.25 . 119 : 178
640.అనిిటాను జాణ్కతెి వైతివే నీవు కినిర్ .సెం.16 . 313 : 469
641.అనిిటాను జాణ్డు అపపటి నర్గడు చినిదాన .సెం. 9. 92 : 159
642.అనిిటాను దొర్వైతే నైతివిగాక నినుి .సెం.24 . 384 : 575
643.అనిిటాను నర్జాణ్ వొదువే నీవు మనిన .సెం.18 78 : 116
644.అనిిటాను మేలుదాననైతి నేను .సెం.29 . 140 : 210
645.అనిిటాను వెగటైన ఆడువార్ము యెనిి .సెం.29 . 297 : 446
646.అనిిటాను హరిదాసు లధికులు కనుిలవెంటివారు కమలజాదులకు .సెం. 2. 114 : 170
647.అనిిటి కెకుెడు య్యవి హరి యిచేిద మనిిెంచునాతనికెంట్ట మఱి లేరు దొర్లు .సెం. 2. 7 : 9
648.అనిిటి మూలెంబతడు వెనుినికెంట్టను వేలుపలు లేరు .సెం. 3. 330 : 491
649.అనిిటికి గలవట అెందుకులేవా నీవు నినుి నీవె యెెంచుకెంట్ట నేర్వా య్యపనులు .సెం. 8. 142 : 244
650.అనిిటికి గార్ణ్ము హరియే ప్రసనుిలకు, పనిినలోకుల కెలె ప్రకృతి కార్ణ్ము .సెం. 1. 315 : 470
651.అనిిటికి నిద పర్మౌషధము వెనుిని నామమే విమలౌషధము .సెం. 4. 240 : 358
652.అనిిటికి నీవె నేరుి వెంతవాడవు యెనిిక .సెం.16 . 235 : 351
653.అనిిటికి నేరుతువు అవునయాయ కనిదే .సెం.23 . 87 : 130
654.అనిిటికి నొడయడవైన శ్రీపతివి నీవు యెనిరాదు మాబలగ మెెంచుకో మా పౌజు .సెం. 2. 43 : 64
655.అనిిటికి నోపు దాను ఆటదాన నేను వెని .సెం.18 366 : 548
656.అనిిటికి మూలమని హరి నెంచరు, పనిిన మాయలో వారు బయలు వాకేరు .సెం. 2. 175 : 261
657.అనిిటికి మూలమని హరి నెంచరు, పనిిన మాయలో వారు బయలు వాకేరు .సెం. 2. 190 : 284
658.అనిిటికి హరి యెంతరాయమి మూలము, వినికని గతుల్లలాె వృథా మూలము .సెం. 2. 298 : 442
659.అనిిటికీ నార్దాదు లదవో సాక్ష యినిిటా మాకు గలిగె నేమైనాగాని .సెం. 3. 290 : 431
660.అనిిటిపై నునిట్టె హరిపై నుెండదు మతి కనుిల బ్రహాెదువల్ల కనుగను టరుదా .సెం. 4. 83 : 124
661.అనిినాయ నికనేల ఆసుదుదలు మనిిెంచితి .సెం.23 . 42 : 62
662.అనిిపనులు మీకే అమరుగాక నేము .సెం.24 . 50 : 74
663.అనిిమెంత్రములు నిెందే యావహిెంచెను వెనితో నాకు గలిగె వేెంకట్టశుమెంత్రము .సెం. 4. 295 : 438
664.అనిియు జూతురుగాని యట్టు వుెండర్వ .సెం.21. 172 : 258
665.అనిియు గనే గాక అపపటి నేను యెనిరాని .సెం. 12 . 27 : 46
666.అనిియు గావలసిన టుయ్యయ గాని యెనిికగా .సెం. 11. 223 : 389
667.అనిియు గూడగాను అలమేలుమెంగయాయ .సెం.18 160 : 239
668.అనిియు గూడెను యిెంతికిని నినిటి .సెం.23 . 399 : 597
669.అనిియు జకెజాడల నడిగే గాక కనుిల .సెం.16 . 139 : 208
670.అనిియు జకెనయ్యయని అెందుకేమిలేవయయ .సెం.21. 116 : 174
671.అనిియు జదవితిగా ఆహా నేను నునిని మాటల నోరు నుడిగెడి దేదో .సెం. 3. 239 : 354
672.అనిియు జేసినఫల మదయె మాకు వినిపము .సెం.19 . 219 : 327
673.అనిియు ద్నకు నాకు నమరియునివి నేడు .సెం.22 . 267 : 400
674.అనిియు దెలిసినవే అెంద్రును వెనిలో .సెం.19 . 99 : 148
675.అనిియు దెలుసుకెంద్మాతడే వద్దనునాిడు మనిన గనుకెంద్ము .సెం. 8. 59 : 99
676.అనిియు నెందె అమరె నదె సనిపు నవువలు .సెం. 9. 104 : 180