పుట:Annamayya Keertanala Samagra Soochika.pdf/14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


521.అదె చూడు తిరువేెంకటాద్రి నాలుగుయుగములెందు .సెం. 1. 151 : 227 522.అదె తాదానే కద్వే అెంగన వీడు వెద్కి యెెందు చూచిన వీడేవాడు .సెం. 7. 363 : 595 523.అదె నీ పెద్దరికమో అనిిటాను పదగి .సెం.19 . 171 : 256 524.అదె లెంక సాధిెంచె నవనిభార్ము దెంచె విదతమై ప్రతాపము వెలయిెంచె నితడు .సెం. 4. 347 : 514 525.అదె వచెి నిదె వచెి నచుయతుసేనాపతి పదదకుెలకు నిట్టు పార్రో యసుర్లు .సెం. 2. 53 : 79 526.అదె వాడె యిదె వీడె అెందునిెందు నేగీని వెద్కి వెద్కి తిరువీధులెంద్ .సెం. 1. 284 : 424 527.అదె శిర్శ్ిక్రములేనటిుదేవర్ లేదు, యిదె హరిముద్రెంకిత మిెందే తెలియరో .సెం. 2. 327 : 485 528.అదె శ్రీవేెంకటపతి అలిమేలు మెంగయును .సెం. 14 . 212 : 365 529.అదే రాముడు సువేలాద్రిపై నిలిచె యెదరితివి .సెం.20 . 119 : 178 530.అదేటి నవేవవెంటానడిగేవపపటి ననుి సుద్తులతో నినుి .సెం. 7. 232 : 376 531.అదేల నీవాపెచేత నాడిెంచేవోయి సద్రాన .సెం.26 . 347 : 499 532.అద్దమరాతిరికాడ అలపు చూడకవచెి .సెం.23 . 281 : 420 533.అద్దమర్వతిరి కాడ నౌలే తాను అదోద నీకిెంత .సెం.18 176 : 263 534.అద్దమర్వతిరికాడ నానలేల పెట్టువు ఇద్దరికి .సెం.27 . 361 : 534 535.అద్దములో జూచుకోవే అలమేలుెంగా .సెం.29 . 350 : 527 536.అదదరా చిముుల మాటలపపటి నీకు పెద్దరికాలన మురిపెములే చిమేువు .సెం. 5. 222 : 327 537.అదదరా వోయయయ నే నెంత వాడనా వొకకదద నీదాసులసేవ కోర్ గలగాక .సెం. 3. 18 : 26 538.అదోద మానవుగా అ దేమే నీవు గదదెంచి .సెం. 11. 112 : 194 539.అదోద యెకెడి సుదద అెంతేసి కోపగలనా .సెం.27 . 17 : 25 540.అధమునికి నను విధాయకులు విధియిెంచరో విధిలోన గెంత దురివధి నర్పినాడ .సెం. 4. 396 : 584 541.అనెంతమహిముడవు అనెంతశ్కిివి నీవు, యెనలేనిదైవమా ని నేిమని నుతిెంతును .సెం. 3. 55 : 81 542.అనెంతాపరాధి నేను అట్టగాన శ్ర్ణ్ెంటిని, యెనలేని నీ గుణాలు యేమిచూచేనయాయ .సెం. 2. 216 : 323 543.అన నిెంకేమునిద అలుగ నేమునిద .సెం.20 . 99 : 148 544.అనకువే నీవు ననుి అవుగాద్నుచు నేడు .సెం.27 . 84 : 125 545.అనరాదు గాక నినుి ఆయములు చూపి మోపి .సెం.21. 245 : 367 546.అనరాదు తనుి నేమీ నెంద్రిలోన .సెం.25 . 235 : 352 547.అనరాదు వినరాదు ఆతని మాయలు నేడు దనదనక్రొతిలాయ ద్రిషు మిదే మాకు .సెం. 2. 112 : 167 548.అనర్వ య్యమాట్ట మీరు ఆతనితోను ననుపు .సెం.21. 272 : 407 549.అనలము సూరుయడు ననిిటెందు వెలసిన ఘనపవిత్రమైనట్టు ఘనుడే పోజాాని .సెం. 2. 300 : 445 550.అనవలనేమైనా నినిెంటిగాక మునుకని నే నీకు మొకెకుెండేనా .సెం. 8. 166 : 286 551.అనవలసినమాట అెంటిమిగాక గునిసి .సెం.23 . 256 : 383 552.అనాద జగమున కౌభళము అనేకాదుుతెం బౌభళము .సెం. 4. 20 : 29 553.అనాద జీవు డనిియు గనివే వినోద్మిెంద్లి విర్తే వలయు .సెం. 4. 7 : 10 554.అనాదవిషయవిహార్ము గల ఆతుమ అనేకమై వీగె నెందుకే య్య యాతుమ .సెం. 4. 300 : 446 555.అని బ్రహాుదుల్లెంచేరు హరిబాలలీలలు వెనక శుకాదులచే విెంటిమి నేమిదవో .సెం. 4. 175 : 262 556.అని యట్ట భావిెంచినటాెను కవగని యిెందుకు గలగరు ఘనులు .సెం. 2. 51 : 76 557.అని యానతిచెి గృష్ణు డరుజనునితో, విని యాతని భజిెంచు వివేకమా .సెం. 2. 295 : 438 558.అని రావణ్యతల లటులు బెందెంచి చెనకి భూతములు చెపెపబుదధ .సెం. 3. 21 : 31 559.అని వేెంకట్టశు డ్లడె నలమేలుమెంగతోడ .సెం.28. 270 : 411 560.అనిశ్ము ద్లచరో అహోబలెం అనెంతఫలద్ెం బహోబలెం .సెం. 3. 349 : 520 561.అనుకనగాని నీతో నెంద్రివల్ల వినయము .సెం.18 325 : 486 562.అనుచు దేవగెంధరావదులు పలికేరు కనకకశిపు నీవు ఖెండిెంచేవేళను .సెం. 2. 103 : 154 563.అనుచు నిద్దరునాడే ర్మడలవల్లనే మొనసి యివెలాె జూచి మ్రొకిెరి బ్రహాుదులు .సెం. 2. 10 : 14 564.అనుచు బగడ జొచేిర్దె బ్రహాుదులు మిెంట మొనసి య్య బాలునికే మొకేెము నేము .సెం. 4. 157 : 234 565.అనుచు మునులు ఋష్ణ లెంతనిెంత నాడగాను వినియు విననియట్టు వీడె యాడీగాని .సెం. 4. 167 : 249 566.అనుచు లోకముల్లలె నదె జయవెట్టురు నిను గలిితి గావవే నీర్జాక్షుడ్ల .సెం. 2. 75 : 111 567.అనుమాన మికనేల అెంకెవచెి నీవేళ వొనరి .సెం.27 . 339 : 502 568.అనుమానపుబ్రదు కద రోతా తన .సెం. 1. 17 : 26 569.అనుమానా లికనేల అెంపరాదా నీ మనసు .సెం.20 . 49 : 72 570.అనుమానాలకు నోపనపుడు నేనూ తనివోని .సెం.20 . 139 : 207 571.అనుమానిెంచక మాతో నానతీవయాయ .సెం.27 . 208 : 308 572.అనుమానిెంచగనేల అవిగో నీచేతలు దన .సెం.28. 190 : 286