పుట:Annamacharya Charitra Peetika.pdf/31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

29 శ్రీవెంకటపతి నీవైతే మముఁ జేకొనివున్నదైవ మని యీవల నే నీశరణనియెద నిదియె పరతత్వము నాకు Iાએ૦છIા 3 అన్న అధ్యా. 179 తేకు భౌలి ఏమి వలసిన నిచ్చు నెప్పడైనను ఏమఱక కొలచిన నితఁడే దైవము |పల్లవి ఘనముగా నిందఱికిఁ గన్నులిచ్చుఁ గాళ్ళిచ్చు పని సేయఁజేతు లిచ్చు బలియుఁడై తనుఁ గొలువు మని చిత్తము లిచ్చుఁ గరుణించి వొనర లోకాన కెల్ల నొక్కఁడే దైవము |ఏమి|| 1 మచ్చిక తనుఁ గొలువ మనసిచ్చు మాట లిచ్చు కుచ్చితములేని కొడుకుల నిచ్చును! చొచ్చినచోటే చొచ్చి శుభమిచ్చు సుఖమిచ్చు నిచ్చలు లోకాన కెల్ల నిజమైన దైవము |lఏమి|| 2 వంతమూడి కొలచినఁ బ్రాణ మిచ్చు ప్రాయమిచ్చు యెంతటిపదవులైన నిట్టె యిచ్చు వింతవింత విభవాల వెంకటేశుం డిదేమో! యంతరంగమున నుండే అరచేతిదైవము |ఏమి|| 3 అన్న అధ్యా.128 తేకు. స్వామిదర్శనము (చూ.22.పుట) ఇక్కడి వర్ణనమువంటిదే పరమ యోగివిలాసమునను స్వామివర్ణన మున్నది. ఆవరణంబుల కొదియై మిగులఁ గొమరారు వైకుంఠగోపురంబునకుఁ బ్రమదంబుతో మున్ను ప్రణమిల్లి యంతఁ