పుట:Annamacharya Charitra Peetika.pdf/30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

28 వుటుకోఁగఁ దెలిసె మీనేమములు! దండిగ సంపంగిమూఁకుల నడిపించ దైవరాయ తెలిసె మీవిద్యలు نانغهاll 2 మును దాసు తిమ్మన్నతుంబురుకొండకు మోక్ష మియ్యఁగా దెలిసె మీబుదులు పనివడి తాళ్ళపాక అన్నమయ్యగారి పదములలోఁ దెలిసె మీవోజలు! యెనయ శ్రీవెంకటనాథ యలమేల్మంగ నెద నుంచఁగాఁ దెలిసె మీగోప్యము! వెనుకొని పరుషవారి కెదురు వోయి వెంటరాఁగాఁ దెలిసె మీరాజసము |ఎటు! 3 శేషాప్రాఁతప్రతి. జాలి ఎంతమాత్రమున నెవ్వరు దలఁచిన అంతమాత్రమె నీవూ 9ంతరాంతరము లెంచి చూడఁ బిండంతె నిప్పటి యన్నటూ l്ഠി కొలుతురు మిము వైష్ణవులు కూరిమితో విషుం డని పలుకుదురు మిము వేదాంతులు పరబ్రహ్మ మనుచు తలఁతురు మిముతైవులు తగినభక్తులను శివుఁ డనుచు! అలరి పొగుడుదురు కాపాలికులు ఆదిభైరవుఁ డనుచు ఎంత 1 సరి నెన్నుదురు శాక్తేయులు శక్తిరూపు నీ వనుచు! దరిసెనముల మిము నానావిధులను తలఁపులకొలఁదుల భజింతురు! సిరుల మిమ్మునే యల్పబుద్ధిఁ దలఁచినవారికి నల్పం బవుదువు గరిమల మిముమే ఘనమని తలఁచిన ఘనబుదులకు ఘనుఁడవు ఎంతil 2 నీవలనఁ గొఱఁత లేదు మఱి నీరుకొలంది తామరవు ఆవల భాగీరథిదరిబావుల ఆజలమే వూరినయటు