పుట:Andrulasangikach025988mbp.pdf/74

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ఇది అతని వసంత విలాసములోని దని పూర్వు లుదహరించిరేకాని అ గ్రంథము మనకు లభింపలేదు. అందు పైన తెలిపిన జాజఱపాట అంటే యేమో? పూర్వులకు క్రీ.శ. 1650 వరకు వాటి స్వరూపము తెలిసియుండెనేమో! బహుశాశ్వ చరిత్రములో దామెర్ల వెంగళ భూపాలుడు జాజఱపాట పేరుమాత్రము వ్రాసెనుకాని దానివలన మన కేమియును తెలియరాదు. బ్రాహ్మణవీటనే జాజఱపాటను మెత్తు రన్నందున అది బ్రాహ్మణులలో ఎక్కువ వ్యాప్తిలో నుండెనో ఏమో?

ఈ సందర్బములోనే జాజఱను గురించిన రెండు విషయములు తెలుపుట బాగుండును. శ్రీనాథుడు జాజఱనే "జాదర" అని యతిస్థానమందుంచి వాడెను.

       "జాదర జాద రంచు మృదుచర్చరి గీతలు వారుణీ రసా
        స్వదమదాతిరేకముల చంద్రిక కాయగ దక్షవాటికా
        వేదుల మీదటన్ కనకవీణలు మీటుచు పాడి రచ్చరల్
        మోద మెలర్పగా భువన మోహన విగ్రహు భీమనాథునిన్."[1]

నాచన సోముడు బ్రాహ్మణవీట జాజఱపాట రాణించెననగా శ్రీనాథుడు భోగమువారు వీణెల మీటుచు జాదర జాదర అను పల్లవితో మృదువుగా పాడిరని వర్ణించెను. వెన్నెల రాత్రులలో ఇది మరీ ఆహ్లాదకరమై యుండెడిదేమో ?

జాజరీ, జాజరీ అను పల్లవితో తెలంగాణ మందు నేటికిని సేద్యము చేయునప్పుడు కూలీలు కొన్ని తావులందు పాడుచున్నట్లు తెలియ వచ్చినది. వరంగల్ జిల్లా మానుకోట తాలూకాలోని దని ఒకరు నా కీపాటను తెలిపిరి.

        "జాజీరి జాజీరి జాజీరి పాపా
         జాజూలాడవె గాజూల పాపా
         తూర్పునుండి వచ్చెరా తుప్పతలనక్కా
         పడమటినుండి వచ్చెరా పర్వతాలనక్కా
         ఆనక్క యీనక్క తోడెరా బొక్కా
         ... ... ... ...

  1. భీమేశ్వరఖండము. 5-103.