పుట:Andrulasangikach025988mbp.pdf/184

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ఇట్టివి ఆనాటి తెనుగు సారస్వతములో విరివిగా గానవస్తున్నవి.

ఈ విధముగ రెడ్లరాజ్యకాలమందు జనులు జీవించిరని తెలుసు కొన గలిగినాము. కొండవీడు మహావైభవోపేతమయినదై యుండుటచే శ్రీనాథుడు తదభిమానముచేత పరరాజుల దర్శించినప్పుడు తన కొండవీటి నిట్లు వర్ణించెను.

       సీ. పరరాజ్య పరదుర్గ పరవైభవ శ్రీల గొనకొని విడనాడు కొండవీడు
          పరిపంధి రాజన్యబలముల బంధించు గురుతైన యురిత్రాడు కొండవీడు
          ముగురు రాజులకును మోహంబు పుట్టించు కొమరుమించిన వీడు కొండవీడు
          చటులవిక్రమ కళా సాహసం బొనరించు కుటిలారులకు జోడు కొండవీడు
          జవన ఘోటక సామంత సరస వీర భట నటానేక హాటక ప్రకట గంధ
          సింధురార్భటీ మోహన శ్రీల దనరు కూర్మి నమరావతికి జోడు కొండవీడు.

ఈ ప్రకరణానికి ముఖ్యాధారములు

1. కొరవి గోపరాజు:- సింహాసన ద్వాత్రింశిక 2 భాగము లు. కాకతీయ కాలానికి క్రీడాభిరామ మెటులో, ఈ కాలాన కిది అట్టిది. ఇది సాంఘిక చరిత్రకు చాలా యుపయుక్తమైనది.

2. HISTORY OF THE REDDY KINGDOMS. రెడ్డిరాజ్యాల చరిత్ర, (ఇంగ్లీషు) కర్త:- శ్రీ మల్లంపల్లి సోమ శేఖరశర్మగారు.

ఈ గ్రంథము ఏప్రెల్ 1949 లో వెలువడినది. ఇది సాంఘిక చరిత్రకు చాలా విలువనిచ్చునట్టి సమగ్ర గ్రంథము. నేను స్వయముగా నోటు చేసుకొని చదివిన విషయాలు కాక నాకు తెలియనివి దీనినుండి యుదాహరించి దీన్ని పేర్కొన్నాను. దీనిని ఆంధ్రా యూనివర్సిటి వారు ప్రకటించినారు తెనుగులోను ముద్రించుట భాగని సూచింతును.

3. శృంగార శ్రీనాథము:- శ్రీ వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రిగారు, ఇదియు చాలా విలువకలది.