పుట:Andhrula Charitramu Part-1.pdf/432

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఆయుర్వేద మార్తాండ భీషజ్మణి
పండిత. డి. గోపాలాచార్యులువారిచే
సిద్ధముచేయబడిన సుప్రసిద్ధ ఆయుర్వేదౌషధములు.

1.చ్యవనప్రాశన:- (ఉబ్బసమును రాకుండజేయునది, కలిగిన మాన్పతగినది. మిగుల బలమునిచ్చునది.) ఇది దీనికగాను ఎంచబడి రోగములను కుదుర్చుటయేగాక అట్టిరోగములు వచ్చునను భీతియుండిసేవించినయడల వాటిని రానివ్వకుండజేయును. ఒక టిన్నువెల 2-8-0.

2.వ్యష్యయోగము:-(విద్యార్థులు, మరిఅందరు బలహీనులకు మిక్కిలి బలమును జేయును. ధాతువులను వృద్ధిజేయుటయుందు అమోఘమైనది) తత్కాలిక సుఖమును గలుగంజేయుగంజాయి, నల్లమందు ముషివిత్తులు మొదలగుమత్తును బ్రాణహరకమును గలుగంజేయి విషపదౌర్థములు ఏమాత్రము జేర్పంబడలేదు. ఒక టిన్ను వెల.1-4-0

3.ప్రమేహభంజని;- (అనబడు మధుమేహబహుమూత్రసంహారిణి) ఈవ్యాధి యట్టిదశయందున్ననుదీనినినుపయోగించిన యెడల వెంటనే గుణకముకనుపడును. బహుమాత్రము, అందలి చక్కెర, అధికఆకలి కాళ్లచేతులయందలి మంటలు, మొదలగు వాటిని బోగొట్టి శరీరమునకు బుద్ధికి ఉత్సాహమును కలిగించును. ఒక బుడ్డివెల రు.2.8.0,

పోస్టుఖర్చులు వగయిరాలు వేరుగనివ్వవలెను. ఇట్టి అనేక అవుషధములు ఎల్లప్పుడుసిద్ధముగ దొరుకును. కోరినవారికి క్యాటలాగులు ఉచితముగ పంపబడును.

ఆయుర్వేద మార్తాండ భీషజ్మణి
పండిత డి.గోపాలాచార్యులు, ఎ,వి.యస్,
ప్రిన్సిపాలు యస్ కెపిడి హాస్పిటల్ మద్రాసు ఎగ్జామినర్, మైసూరు ఆయుర్వేద విద్వత్ ఎగ్జామినేషన్సు,

ఆయుర్వేదాశ్రమం, 55ఆచారప్ప వీధి, జార్జిటవున్ చెన్నపట్టణము.

టెల్లిగ్రాఫ్ అడ్రస్సు "pandit" Madras.