పుట:Andhrula Charitramu Part-1.pdf/421

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


విజ్ఞానచంద్రిక మేనేజరు గారికి

చింతాద్రిపేట, మదరాసు

అయ్యా!


నన్ను శాశ్వత చందాదారుగా చేర్చుకొని పుస్తకములన్నియు పంపగోరుచున్నాను,ప్రవేశరుసుము నాలుగణాలు ఇందుతో పంపుతున్నాను. లేక ఈ నాల్గణాలు వి,పిద్వారా బట్టుకొనవచ్చును. పేరు..........................................................................................

హోదా.....................................................................................

గ్రామము.................................................................................

పోస్టు:......................................జిల్లా......................................
‌వెనుకటి గ్రంథముల గొననియెడల ర్పు1-0-0ప్రవేశపురుసుము చెల్లించవలెను.

-------

విజ్ఞానచంద్రిక మేనేజరు గారికి

చింతాద్రిపేట, మదరాసు

అయ్యా!


నన్ను శాశ్వత చందాదారుగా చేర్చుకొని పుస్తకములన్నియు పంపగోరుచున్నాను,ప్రవేశరుసుము నాలుగణాలు ఇందుతో పంపుతున్నాను. లేక ఈ నాల్గణాలు వి,పిద్వారా రాబట్టుకొనవచ్చును. పేరు..........................................................................................

హోదా.....................................................................................

గ్రామము.................................................................................

పోస్టు:......................................జిల్లా......................................
‌వెనుకటి గ్రంథముల గొననియెడల ర్పు1-0-0ప్రవేశపురుసుము చెల్లించవలెను.

---