పుట:Andhrula Charitramu Part-1.pdf/365

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అంధ్ర చాళుక్యవంశవృక్షము.

 • 1 కుబ్జవిష్ణువర్ధనుడు
  • 2 జయసింహుడు(633-663)
  • 3 ఇంద్రభట్టారకుడు (663)
   • 4 ‌విష్ణువర్ధనుడు(663-672)
   • 5 మంగియువరాజు (672-696)
    • 6 జయసింహుడు(696-709)
     • 7 కొక్కిలి
      • మంగియువరాజు
    • 8 విష్ణువర్ధనుడు (709-746)
     • 9 విజయాదిత్యుడు(746-764.)
      • 10 విష్ణువర్ధనుడు (764-799)
       • 11విజయాదిత్యుడు (799-843)
        • 12కలివిష్ణువర్ధనుడు (843-844)
         • 13 గణకవిజయాదిత్యుడు (844-848)
         • విక్రమాదిత్యుడు
          • 13చాళుక్యభీముడు
         • యుద్ధమల్లుడు
          • 18 తాళరాజు(925)
           • 21యుద్ధమల్లుడు (927-934)
       • నృపరుద్రుడు
          • 15 విజయాదిత్యుడు(918)
          • 19విక్రమాదిత్యుడు తాళరాజు(925-926)
           • 16 అమ్మరాజవిష్ణువర్ధనుడు (918-925)
            • 17బేటవిజయాదిత్యుడు(925)
             • సత్యాశ్రయుడు
              • విజయాదిత్యుడు
               • విష్ణువర్ధనుడు
                • మల్లప్పదేవుడు
                 • విజయాదిత్యుడు
                  • మల్లవిష్ణువర్ధనుడు(1202)
             • 20 భీముడు (926-927)
           • చాళుక్యభీముడు
            • 24 దానార్ణవుడు (970-973)
             • 25 శక్తివర్మ (799(?)-1011)
             • 26 విమలాదిత్యుడు(1011-1022)
              • 27 రాజరాజు(1022-1063)
              • 28 కులోత్తుంగచోడదేవుడు (1063-1118)
               • రాజరాజచోడగంగు
               • రాజరాజు
               • వీరచోడుడు
               • 29 విక్రమచోడుడు (1118-1143)
                • 30 కులోత్తుంగ చోడదేవుడు (1158)
              • విజయాదిత్యుడు
            • 23అమ్మరాజ విజయాదిత్యుడు (945-970)