పుట:Andhrula Charitramu Part-1.pdf/198

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఆంధ్రభృత్యవంశము
వాయు, మత్స్య. విష్ణు. భాగవత.
నామములు పరిపాలించిన సం.ల సంఖ్య నామములు పరిపాలించిన సం.ల సంఖ్య నామములు నామములు
సింధుకుడు 23 శ్రీశుకుడు 23 శ్రీప్రకుడు పేరుచెప్పలేదు.
కృష్ణుడు 10 కృష్ణుడు 11 కృష్ణుడు కృష్ణుడు
మల్లకర్ణి 10-11 శ్రీశాతకర్ణి శాంతకర్ణుడు
పూర్ణోత్సంగుడు 18 పూర్ణోత్సంగుడు పౌర్ణమాస్యుడు
స్కంద స్తంబి 18
శాతకర్ణి 56 శాతకర్ణి 56
లంబోదరుడు 18 లంబోదరుడు లంబోదరుడు
ఆప్త్లవుడు 12 అపీతకుడు 12 ఇవిలకుడు హివిలకుడు
మేఘస్వాతి 18 మేఘస్వాతి మేఘస్వాతి
స్వాతి 18
స్కందస్వాతి 7
మృగేంద్రస్వాతికర్ణ 3
కుందలస్వాతి 8
స్వాతికర్ణ 1
పతిమావి 14 పులమావి 36 పటుమతి అటమానుడు
నెమికృష్ణుడు 25 గౌరకృష్ణుడు లేక నౌరి కృష్ణుడు 25 అరిష్ఠకర్మ అనిష్ఠకర్మ హాలేయుడు
హాలుడు 1 హాలుడు 5 హాలుడు
సప్తకుడు లేక మండలకుడు 5 మండలకుడు పట్టాలకుడు తాళకుడు
పురీకసేనుడు 21 పురీంద్రసేనుడు 1 ప్రవీలసేనుడు పురుషభీరు
శాతకర్ణి 1 సుందరస్వాతికర్ణుడు 1 సుందరుడు సునందనుడు
చకోరశాతకర్ణి 6 మాస చకోరస్వాతికర్ణుడు 6 మాస చకోర చకోర
శివస్వాతి 28 శివస్వాతి శివస్వాతి శివస్వాతి
గోతుమపుత్రుడు 21 గోతుమపుత్రుడు 21 గోతమిపుత్ర గోతమిపుత్ర
పులమాయి 28 పులిమతి పురిమానుడు
శివశ్రీ 7 శివశ్రీ వేదశ్రీ
శివస్కందుడు 7 శివస్కందుడు శివస్కందుడు
యజ్ఞశ్రీశాతకర్ణి 27 యజ్ఞశ్రీశాతకర్ణి 27 యజ్ఞశ్రీ యజ్ఞశ్రీ
విజయుడు 6 విజయ 6 విజయ విజయ
దండశ్రీశాతకర్ణి 3 'చంద్రశ్రీశాతకర్ణి 10 చంద్రశ్రీ చంద్రవిజ్ఞుడు
పులమావి 7 పులోమవిత్తు పులోమర్చిస్సు సులోమధి