పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

రంగ్:- మీ యవ్వ్ యాతడ్ ఒస్తా-----------------ద్దర్. అంద్ ఆట్ ఒళేబారక్ --------------- చలుదు? నాను అవడీ పోతుడత అగితె --------------- నద్ ఒదర్" అంటు నివ్వు మొన్నా శెప్పిరాదడి -------------- ఒస్తి? నీకి ఒనంద్ మవసా ల్యాకుడెన్ నా ---- పోతాను."

గోవింద్:- "రంగా, నివ్వు హిళ్ళ్ కే సంది చెలువా? జరా 'నిచ్‌', మా యావ్వ ఇవుౝ ఒసన్."

రంగ్:- "మీ యవ్వ్ ఎంద్ పాడాయి? ".

గోవింద్:- "మా సినవ్వ్ కూత్రమెయనాన్ చలూలేదు? దాత్ మాడాడస్ పోడాయి."

రంగ్:- "హళగితేన్ ఆదేమ్ లగ్గ్ ఒస్తాయి? అందునాల్ గళగలా కుసర్బడి, దన్ వైని వసన్? దన్నుటి నివ్వు కుసర్బడు, నాను పోతాను. ఈపొద్ద్ ఆట్ ఒళె చమత్ అగతాయి."

____________

ఆర్యభాషలు.

____________

1. ఇండో యూరోపియను భాష లీ క్రిందివిధముగఁ బాశ్చాత్య పండితులచే విభజింపఁ బడియున్నవి.

1. ఇండో ఐరేనియను శాఖ.
2. ఆర్మేనిక్ శాఖ.
3. బాల్టిక్ - స్లావిక్ శాఖ
4. ఆల్బేనియన్ శాఖ.5. హెల్లెనిక్ శాఖ.
6. ఇటాలిక్ శాఖ.
7. కెల్టిక్ శాఖ.
8. జర్మానిక్ లేక ట్యూటోనిక్ శాఖ.

ఈ శాఖలలో మొదటిదగు ఇండో - ఐరేనియను, లేక ఆర్యశాఖకు సంబంధించిన భాషలు మనకు ముఖ్యములైనవి. ద్రావిడభాష ఆర్యభాషలతో సంబంధ----------ప్రాయమును విమర్శింపవలసి యున్నది. కావున వానిని గూర్చి యిచట ముచ్చటించుట యావశ్యకమగుచున్నది.