పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అనిబిలుసుకోగా చలూ లేదు. నత్త్ బక్ ఆళ్కోడక్ తలె నీ బల్లి పెట్టికో." అంటు అందుటి లేశి తన్ అయ్య బల్లివసిసావద్, అయ్య వాంత్ దూర్నుటి మాది పిరితివశి పారిపోయి పటికోని ముద్దిశిడి, అవడ్ కొడక్ అయ్యక్ అండె, "అయ్యా, నాను దేవర్ బల్లి నీ బల్లి తప్ప్ కేశుడతె. సత్త్ నీ కొడక్ అంట బడరొద్ద్".దినికె అయ్యి తన్‌చాకరికె అండె. " చలు పోశాక్ తెశి నా కొడక్క్ పెడస్, బొట్టనాన్ ఉంగరం యయ్యి, కాలాన్ శెప్పల్ పెడన్, ఊటం తయారంకేబ్స్. నాము తగి సంతోసగదం. యాలంటేన్ ఈ నన్ కొడక్ నశుడ్డె, మర్కళి జీమగడాడ్? తెపిసికోడాడు, శిక్కిడి" దీత ఆలిసి అల్లారు సంతోసం అగిరి/

ఈ యాలేమ వన్ పెద్ద్ కొడక్ శేనాన్ ఉడ్ది. వాడు గుడస్ బల్లి వశినావడ్ వానికి పాట్లా కున్‌సందా ఇనివశ్యా. వాడు ఆ చాకరినాన్ బకంత్ బదరి, "ఇదేమ్ అగ్గడాయి"? దాత్ అడిగితి. దానికె వాడు అండె, "నీ తమ్ండ్ బన్‌డాడ్. వాడా చలూనాన్ ముట్టిందికారణమా మీ యయ్యి ఊటం కేబన్ డాడ్", అంట్ శెప్పిడి. దీత్ అడిగి ఆ పెద్ద్‌కొడక్ శిట్ట్ కేళి నొనికె పోకయిడి. దన్నుటి వారయ్యి ఎలికివశి, "నొనికెదా," అంట్ వానికె బాళం శెప్పికోడి. దానికె వాడా తన్ ఐకె అండె, "నా ఇన్ని వరసల్ తన్కానీ చాకరి కేశి యండూ నీ మాత్ మీర్కగతి. ఇంతూనాను నా గెణేలు కూడికొని ఊటమ్ కేబసగ్ నివ్వు ఎండూనాకె బక్క్‌మక్ సుద్దె ఇసకగతి కాదు. అగితేన్ సూళిగార్ సోబతి పట్టినీ బదుక్ తెల్ల నుంగినంటా ఈ నీ కొడక్ గుడన్క్‌వశిన్ బారక్ నివ్వువాన్ కడిశింద్ ఊటమ్‌కే బస్డ్.' అయ్యి కొడక్ అండె, "నివ్వుపోగలెల్లా నా హింమాల్ ఉడతావు. నా బల్లి ఉణ్ణిదెల్లా నీదే. నశిన్వాడ్ నీతమ్మడ్, తిరిగి జీమగడాడ్? తెపిసుకోని పోని వాడ్, శిక్కాడ్, అంట్ నాము నంతోన్ అగితెమె పాడు ఉడాయి."

బేరాది. 2.

చండుకోలాట్.

రంగంత్ హుడిగేడ్ గోవిందనక్ శపకాడ్, "గోవిందా, రేపు ఆపక్కె ఉసల్ బైల్నాన్ చండుకోలాట్-ఆడగ్ బాళం హుడిగేల్ పోడార్. నాను ఆకడిగె, పోతాను. నివ్వు వస్తావు కాద్?"

గోవింద్:- "హొంద్, అగితేన్ మాయవ్వ గుడసాన్ లేదు. దాన్ అపణి ల్యాక్ హెళ్ళ్ బత్తు? అది గడసక్ వశిన్ బళక్ నామ అడిగి ఒస్తాన్. అవ్వ ఎలికె పోనావన్, "గుడన్ తిడిసి వక్కడూ పోవద్ద్" అంట్ నాకె అవణి కేసడాయి."