పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/83

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


10. యదేకే ఓనపేం భవాయే రం నహవా వాఉసో వా.
    (యదేకే అవనిపా భవేయు: రాజాన: యే వ్యావృషో వా.)
    
    వడసి భాఅపఏధియా దేయా వివ
    (వర్ధయిష్యంతి భావప్రవృద్ధ్యై ధియా వివ-)

11. దనే ఆదంపిన జనో దిత మభొడస అతసం ధనపియానె నావం-
    (ర్ధనా అర్ధమపి న జనో దత్త మభూ త్తస్యార్థానాం ధనప్రియా విశ్శాలవ-)

    యఇ
    (యితవ్యా:.)

12. పంయన సుతిరా వుతాని చా సుసితవియే జయేయ
    (ప్రజ్ఞాన సుస్థిర వృత్తా: చ సుశ్రావయితవ్యా: జయాయ.)

    వధ ఏయే అం పయధాకదే.
    (వృద్ధ్యై ఏవం ప్రయత్నీ కృతం.)

13. సిసువాయ హమేవ గచు పు సుసువియావహ భడే.
    (సుశ్రావణేనాహమేన గచ్ఛామి పున: శుశ్రావణాయ వ అహంభట:.)

    ఆతధకధా అపి ఆయే పినవా.
    (యధా (తధా) కధమపి ఆగమిష్యామి పున ర్వా)

14. సుసుమ ధంమశవ పవతితని యయేచు దయాని య దయితవయ.
    (శుశ్రూషా ధర్మశాసన ప్రవర్తితాని యానియాని తు దత్తాని యాని దాతవ్యాని.)

    సవే వేతిష్ఠయే
    (సర్వాణి వర్తిత వ్యాని.)

15. యధపధి యాఛేపాసోకారువకోభి ఇయం సుంసుసిత తఏంతి
    (యధాపధి యాదృశిన: ఉపాసకారిణ: అపి ఇమం శ్రావయిష్యంతి.)

    పయాధ దేవానంపియ వనేన వా
    (ప్రయతా: దేవానాంప్రైయ వచనేన అ-)

16. ధ అంతేవాసిని యారాసాధంమవధిక భికాని యదారపవియ.
    (ధ అంతేవాసిన: యాదృశా ధర్మవర్థకా భిక్షుకా: ------)

    అనాని వేసుథె హంవనిపయా అవమ