పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/684

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


అ ను బ o ధ ము. 623 وكان eos"ôotsoeo - To roll up a sail, to furl - Bố ổ*KRS వై § చుట్టి అది వేలబడియున్న కజ్ఞకు త్రాటితో కట్టి యుంచుట, చూ, అర్యా చేయుట, అబేస్ చేయుట. అకిరాబు - రెండు ముఖ్యదిశలకు సరిగా మధ్యనుండు దిక్కు. ඡාරාං?)"ල త్రాళ్ల — Jeers, halliards, downhauls, TJ "SevFÓS, 53ð మానులను మిణాదికి లేవనెత్తుటకును, దించుటకును ఉపయోగించు త్రాళ్లు, ఆజ్ఞ - Latitude - నిరక రేఖకు విూఁదుగాఁ గాని, క్రిందుగాగాని o ఎన్ని డిగ్రీలుగా ఉన్న నెూ ఆ కొలత - చూ. అర్జు. t. అడైగోసి so రెండుకొయ్యలు, పరమానులు, తెరచేపలు, ఉండి, ఒక కొయ్యమిగాఁదమాత్రమే గాపుటాపులు గల ఓడ, అడ్డముగావచ్చు – Athwart hawse - 2iš żočí ప్రమాదమువలన మరియొక ఓడ అనిమికి ముందుగా వచ్చి ఉన్నప ಟಿಸ್ಥಿತಿ. అడ్డుగా - athwart; across; “We discovered a fleet steer - ing athwart us.” 2,š Rrs s-ğKośS అడ్డుగా దూరములో పోవుట. అత్తవాలు - palm – కేన్వానుగుడ్డ కుట్టినప్పడు ఉపయోగించు ఒక ఉపకరణము. అందవుచేయుట - Bonnet; చిన్నగాలులలో చిన్నఓడల T8قss-o Geر అడుగుభాగమునకు క లిపికుట్టు చిన్నగుడ్డ అట్టిగుడ్డను § లిపికుట్టుట. అదరగట్టుట - lying to ; to heave to ; ఎదురు గాలులు వేయుచున్న ప్పడు తెరచాపలను ఒకదానికెదురుగా మరియొకదాని సమర్చి, సాధ్యమయి సంతమట్టుకు ఓడ కదలకుండ ఒకేదగ్గర ఉండునట్లు చేయుట. అదరడము - Shivering - గాలిలో తెరచాప ఇటునటు కొట్టుకొనుట. eśno - The fore part of a ship ; RTSS soooooo"Koo. ఆనిమి ఆవురాలులేగుట - Run ; నావ వెనుక ప్రక - అనగా అవు రమునొద్ద ప్రక్కలు రెండును మిక్కీలి సన్నమగుట. అనిమితట్టు - Poop - అనిమికి దగ్గఱగా నున్నతట్టు (deck) భాగము. చూ, అమరమతట్టు. eijocots - 1. To sheet home - woest) క్రిందికజ్ఞకు సాధ్యమయినంతదగ్గఱగా అంటి ఉండునట్లు లాగిఉంచుట. 2. To hoist -