పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/681

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


6;6 . ఆ O ధ్ర, భౌ హి చ రి త్ర, ను భారతవర్షియాధునికార్యభాషల నుండియుఁ గొన్ని పదములు తెనుఁ గునఁ జేరినవి. 'అగతా ఓధ్రుపదము, జముఖాణము' (వును. v. 40) ద్ళణీపదము, గ్రాది, నవటాకు, బంగాళీ భావలోనివి. మహారాష్ట్రీ భాషనుండి యనేక పదములు వచ్చినవి. కొన్ని యుదాహరణములు, అఖతివాసి, ఆ రెము, ఆ రెకాపులు, ఆ రెలిపి, ఆరెలెక్కలు, ఆరెథామ, ఉతాణి, కతాయించు, కాకును, లోకోజి, తాణము (దండుతాణెంటుసేయు - వరాహ. v. 6) ధాణుక పాలు, ఛాణుధోడ, నివాడా, పtులు, పింగాణి (చూ. ఫ్టే వరాహ, Iv. 156), పిండారి, మెంఠము, లకోటా, సావనూ, సురీ, వ6*ళిX, హువూ, హువూయి, పురోణి, ఖాణము (తియ్యఖాణము) ఉ. రా, II, పు. 11) మొదలయినవి. దావిడభాషా పదవులు, ద్రావిడభాషలలోని పదములు చాలవఆకు ననాదినుండీయు సంబంధ ముగలిగియున్నవే. అవి ప్రత్యేక భాషలుగా విడిపోయిన తరువాత రెండేసి భాషలు కలియు ప్రదేశములందు తప్ప నితర ప్రజ్శనులలో నంతగా నొక దానిలో నొకటి కలియలేదనియే చెప్పవచ్చును. అరవ కన్నడములనుండి మాత్రుమకొలఁదిగ గ్రంథములందును వ్యవహారము నందును గొన్నిపద ములు లేనుఁగునఁ జొచ్చినవి. అరవ పదములకు కొన్ని యుదాహరణములు, అచ్చారము, అడిమె, అడియఁడు, అవుంజు, ఆపము, కంగాణను, కప్పలి, కేవునూరి, కొళ్లు, గోణము, అయ్యరు, జియ్యగు, తిరు, పితలాటము, మరకాలు, అళాకు, వెళ్లాయి మొదలయినవి. గ్రంథములనుండి. చిఱుతొండ నింటికిన్ (హరవి. I. 15), తిరుచుట్టు వూలె (భీను, III. 81), తిర్వీధులు (పాండు. IV. 184); తిరు (వారాధనము) (పాండు. I, 24); శ్రీ సేనముదలియారి (పాండు. I. 1) తిరునానుము (వైజ. 1, 29) Bరులు, మోరు (పాంచా, పరి. Iv. పు 87), ముదివీళ్లడు, ఆళఘసింగరి, యుప్ప? యప్పయాళువారు, భట్టరు, పాటరు, వడథునంబి యుప్పగారు (పొందా, వరి. I. 5: 9); చూడ్కుడుత నాంచారు, తిరునాళ్లు (s. 8. తిరునాళ్ల) వును. I, 89. తొండరడిప్పొడి యాళువారు (పాంచా. పరి.) I. వు. 2) వీల్లర్ణడియ foo (,, 4 و(قة وو); తిరుమణిపొడలు (» 9); voorroðs Neco dire8oK శాయి (పాండా, వరి. ) -- 產豐