పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


త = డ - పడిక (ప్రతీక); అపడి దాతవా (అప్రతి దాతవ్యా.)
త = ర - సతరి (సప్తమి.)
ధ = ళ - పుళుమాయిన (పృథుమాతృకస్య.)
ధ = ర - సురర (సురధ); పరిహారేర (పరిహారేధ.)
ధ = ద - మదనస (మధనన్య.)
ద = ద - దివసే (దివసే మందర (మందర.)
ద = ర - తేరస (త్రయోదశ), బారసక (ద్వాదశక.)
ద = య - సాయూన (సాదోన.)
ధ = ధ - సిద్ధం (సిద్ధం.)
ధ = న - నిధి (నివి) - ధకారము వకారముగమారుట వింతయే. నిధి = నిఇ, అయి వకారమాగమముగా వచ్చినది.
న = న - వాహన (వాహన)
న = ణ - విచిణ (విచ్ఛిన్న) కుటుమ్బిణియ (కుటుంబిన్యా:) ణియుత (నియుక్తా; మహామతేణ (మహామాత్యేన); కుటుంబకేణ (కుటుంబకేన); మహాసేణాపతిణియ (మహాసేనాపత్న్యా:.)
ప = ప - పీత (పీత); పటిపుణ (ప్రతిపూర్ణ.)
మ = మ - పంచమే (పఙ్చమే); మందర (మందర.)
య = య - తోయ (తోయ); మలయ (మలయ.)
ఇ = ఇఅ - పవయిత (ప్రవర్తయితృ.)
య = చ - పారిచాత (పారియాత్ర); - ఈమార్పు పైశాచీభాష ననుసరించి యున్నది.
య = జ - భరిజాయ (భార్యాయా:.)
ర = ర - రాజ (రాజ.)
ర = ల - నాలిగేరాన (నారికేలానాం.)
ల = ల - మలయ (మలయ.)
ల = ర - నాలిగేరాన (నారికేలానం.)
వ = వ - దివసె (దివసె)
వ = బ - బితీయె (ద్వితీయె.)
వ = అ = య - భయంత (భవంత: = భఅంత = భయంత.)
వృ = ఉ - ఉసభదతేన (వృషభదత్తేన.)
శ = స - ఏకునవిస (ఏకోసవింశతి:) సాసనన (శాసనస్య); సుసూసా (శుశ్రూషా); నివిసేస (నిర్విశేష); సక (శక); వంస (వంశ); యస (యశస్);