పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/672

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


లేనుఁగునఁ జేరిన యస్యదేశీయ శబ్దజాలము. 611 (8) t, d, ex ఇంగ్లీషున నాలుకచివర పండ్ల కుదుళ్లను తాకుటవలనఁ xలుగుచున్నవి, తెనుగున 'త,ద'లు నాలుక చివర కేవలము పండ్ల నేతాకుట వలనఁ గలుగుచున్నవి. తెనుగున 'త,దలు దంత్యములు. ఇంగ్లీషున దంత మూలీయములు. తెనుగున 'ట,డలు మూర్ధన్యములు. నాలుక చివర వెనుకకు మడఁగి తాలువు మధ్యభాగమును స్ప ృశించుటవలన నివి యేర్పడును. తెనుఁగునందలి 'త, ద, ట, డ' లిం గ్లీషున లేవు. (4) v: ఇది తెనుఁగు 'వ' కారములో సరికాదు. తెనుఁగున వకారము ‘ఓష్ఠ్యము'; ఇంగ్లీషున ←v* దంతోష్ఠ్యము; తెనుఁగు 'వ' 'కారముకa Eు నెక్కు-వ శక్తితో నుచ్చరింపఁబడును. C. వె వివరించిన ధ్వనులు తెనుఁగువారి నోటఁబడి యెట్లు వికారము నొందిన వైూ తెలిసికొందము. ,అుండరు, అసెంబ్లీ رنډۀpoټټنRنه - نة .قة سـ: و وو ઉં, જી - అసిస్టాంటు, చైర్మాను. తె. ఎ - ఆ టెండురు, కంపెనీ. తె, 9 - చేర్మాను. 百。9一 రివిన్యూ. ತೆ, ವಿ - సర్క్యులేటు చెయి ర్మేను. .సర్క్యులేటు, సర్క్యులరు - ته.ق - ۸ a: . తె. ఆ - లా, వితుడ్రా, లాయరు, హెడ్మాస్ట్చరు, Seঠ3, উ. ১ - మేస్టరు. a Č, 38 - وع .قّة - ఆక్టు, స్టాంపు, స్టాండు, ప-శీటు, కం > ○ ক্ট, ১ – మేన్రీటు, మేజిస్ట్రేటు. తె. యూ _ న్యూనేజు, న్యూరేజ, వ్యూజిస్ట్రేటు. తె, జ్ఞ - కారేజి, నూ రేజి, ai, - తె. ఐ - వైసురాయి, ప్రైవేటు, టైటిలు, మైలు. లైను, ప్వైను.

ි. ෂෆෆ – ప్రయివేటు, వుయిలు, లయిను. au. _ తె. ఔ - కౌన్సిలు, ఔన్సు, బౌటు, గౌను,

తె, అన్గు - కవున్సిలు, అవున్సు, టవుట్కు గవును. i. উ - ঊ - క్రిమినలు, సివిలు, కౌన్సిలు.