పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/654

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


తెనుఁగునఁ జేరిన యన్యదేశీయ శబ్దజాలము. 598 కొలా(ల్లా)రు(బండి), కొల్లాబండి, పోల్దీ, పాలక్షీ, తండెలు, అవూరు, నుండీ, బోణీ, బదులు, బజాఱు, పురోణి, పద్దు, ప 魯 దుకాణము, దినుస్సు, తాకట్టు, తరాసు(జు), అడితి, అసలు, ఆయకము, ఆ S’ e.) _స్త్రీ, అహకను, ఇస్తువు, కిల్లాకు, కొరబా, కోపుదారుఁడు, గల బా(-బ), గల్బా, అగావు, అభిని, ముసు, నజా, బోళా, బూలి, బరాబరి, బడ, పాళా, పరాయి, నికరము, నావుకా, దు తెస్తాయి, జగా, కిఱుదు, క్రీస, 8`ਠਾਰ, గయూభము, గయ్యాళము, గయాళ్లు, అనేదు, పాదుసా(హి), పడౌల, నకీబు, దవంత్రి, అజారము, ములు తారు, నులాక, వుణిసిల, బొక్కిసా, బాబు, పొట్లము, పొత్తర, పాళీ, పరంగీలాగి, పట్టసా రాయి, దట్టా, తుపాను, తస్స, గుత్తర, గరాజు, గయా(య్యాళి, మొహాs, బారా, పుంజీ, పావులా, పావు, దాళా, దమ్మిడి, త్రాసు, తులము, అణా, కంటలము, కంట్లము, λ.23ώο, అడ్డుగ, బ)క్కౌ-ము, బుక్క, ఉదున_త్తి, తనుకు, ఆవ జేము, వు క్కౌ_, నూగాని, బాజాఱు, బంకోలు, తిరస్తు, ను హంతు, మసీదు, పౌజలు (తీరు చు), పుసలాయించు, పంపిణి, మాస్టీఁడు, (తగవు) గోరి, నులక, వు రాటము, ముందు భౌయి, బోయి, ်ပဲို့ బికారి, బి గ్రాసి, బాలాజి, బళాయి, బజాణి, పోకిరి, పరంగి, ముక్తాయింపు, బరాబరిక, ఖండువా, గాగర, గాజేపరుఁజు, గాటు, గాణీ, గార, గుండె, గుండీ, గలప, గాలి(నూట), గౌవు, గెల్లి, గోప-శీరు, గోడా, గోత్రను, గోలు, చిక(క్క)టారి, చిడుగుడు, చిత్తు, చిమటాలు(కొట్ట), చిరాకు, చిరునాము, చిలుకత్తు, చిల్లర, చీ క్రాకు, చీటి, (చెంప)కల్లీ, చెకడా, చెకుముకి, (చెక్క)తాపి, చెడ్డి, చేగోడి (చూ-సకోడి); (చే)తముకు, (చే)బదులు, చబుకు, చవిలె, చాకీ, చాడి, చాడీ, జేబు, జట్టి, బేర, చేTగా; జాళువా, జాళ్వా, జువూయించు, జుమికీలు, జులుము, జుల్తాన, జూటు, జూఁటు(ఁదనము), జేణాలు, బొరా వరి, టపాకాయ, టులాయించు, శ్రీకము, టీకా, టీకు, టూకీ, టూకించు, కేుఁకి, పేఁకు, టోకు, టోపి, రవరవ, ర(డ) విణ, డాకురు, డంకా, డక్క, డక్కి, డబ్సౌ, డబ్బి, డబ్బుర, డౌగు, రంజణ(-ని), రకము, రమ(నూ)రమి, రవాంు రవాలు, రవగాలుష్షు రాణువ, రునూలు, రూపాయ, రొక్కము, రోకు, లండి, లండు, లకోరి(రీ), లగడ, లడి, ల_త్త, లాహిరి, లాహిరి వెూదను, లాడ(-ళ)ము, ാഠX, ഋാഠീ, లూ-ట్రా, లూ-శ్రీ, లోట, భోడి, లోడీ, లోడు, లో సాయ కారి, (లో)సబురు, వంకీ, వట్టము, వసార, వాఱు, సురతాణి, సురనూయి, సూరెపాసు, సెమ్కె, సెల్లా, సేరి, సేరు, సోపు, సోళాదొప్పి, హజారము, హజరు, హద్దు, హాజా రమే, హించారు, హువూయి, హురువుత్తు, హురుపుంజి, హుర్ముంజి, హేజీబు, హేమాహేమియోలు, హే రామి, సకళాతు, సగతు, సబిడీ, సమతు, సరకు, సరాతి, సరాసరి, సరపణి, సరిపెణ, సరుదు, సస్కాని, సాయిల, సారంగి, 75