పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/651

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


భా షా చ రి త ము 590 9ع O متا W空シ అ, తన్కిహ్ = శుభ్రుపఱుచుట, కలహములను సరిచేయుట; తెనుఁగు: తనిఖీ ఆ= పరీక్షించుట. అ. తౌజి = లెక్కలపట్టీ, లెక్కల వివరము, తెనుఁగు : స్వాధీనములో నున్న మైనరుల కిచ్చు ధనము. వె. తహ్బంద్ = కుచ్చెళ్లపోసి మొలకుకట్టుకొను %ပဲဗွီဒ္ဓံး తెనుఁగు: తాబందు = పరికిణీ, పావడ హి. గ్రికానా = బస, ఉండుచోటు; తెనుఁగు: టికా నా = ఆశ్రయము, వె. జవాన్ = పడుచువాఁడు, సేవకుఁడు, సగరరకకుఁగు; తెనుఁగు: జమాను = పొడవరియైన బలనంతుఁడు. వె. ఖుద్ = స్వయము, సొంత; తెనుఁగులో 'ఖుద్దున అని - న' చేరిన7గాని యవ్యయము కాకున్నది. దె. ఖున్ - నఱకుట; ఖుని = చంపువాఁడు; తెనుఁగులో 'ఖూనీ" అను పదమునకే ‘చంపుట, నఱకుట' యని యర్థము వచ్చినది. అ. పమ్లా-పాగా జరీఅంచు; తెనుఁగు-ఒక విధముగాఁ జుట్టిన పాగా. అ. సందుక్ = ఎటువంటి పెట్టమైనను; శనమునుంచు పెట్టె; తెనుఁగు: సందుగ = ఒక విధమైన చిన్న వెరైు. అ, జాబితహ్ - ప్రభుత్వనిబంధనలు, తెనుఁగు జాబితా = పట్టీ, లము; కామ ప్రాంతను, ஞ் - తెనుఁగు: జిల్లా = వుండ అ. తరఫ్ = పక్క, అంచు; తేనుఁగు: తరఫు = పకము; ఇది తెనుఁ ارتبا X3:5 మహన్మహతీవాచక శబ్దములతోడనే వాడఁబడుచున్నది. అ, అలుఫహ్ = జీతము, దినబత్తెము, విశ్రాంతి వేతనము; తెనుఁగు: ఉలుపా = కట్నము, బహువూ నము. అ. ఉహ్దా = بين (كة పని; తెనుఁగు: హగోదా = పెద్దస్థితి. అ. ఫారిగ్ ఖతి = విడుదలపత్రము; తెనుగు: ఫారీఖత్తు; అరబ్బీ భాషలో 'ఖత్' ‘ఖతి' అనున వే కార్థకములు కాను. అ. ఫుతురీ = మోసము, అక్రమము; తెనుఁగు పితూరీ = تراق త్వమువై దిరుగుఁబాటు. “ سسG వె. సర్ బరాహ్o = వ్యవహారము; సర్ ఫరాజ్ - గౌరవము; తెనుఁ గున 'సరపరా' అని వైరెండుమాటలకును సరియగు నర్థ ము తెలియక, యింగ్లీషులోని సవై' అను నర్ణమున వాడుచున్నారు. ౧౧. do. ዋ