పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/646

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


తెనుఁగునఁ జేరిన యన్యదేశీయ శబ్దజాలము 586 e)ー 3: 3. జల్ఫా (జనపాలు). ల - ర: అబ్లాబద్దా (ఆదరా బౌదరా); ఘడియాల్ (గడియారము) ల _ శః కులాహ్ (కు, కుళ్లాయి). ల - డ: అ. గాల్ (నాడు, లాడము). న - బ: గిల్లావా (గిలాబా); సవ్వాబ్ (సవబు); జవాట్ (జవాబు) వ - ప: తస్వీర్ (తస్పీరు). వ - మ: హవాన్ద్ - దస్తా (అనూందస్తా). వ - ఒ: మస్వదన్ (మసోదా). వా - ఆ: వారపార (ఆర్ ఫారు). ప - స: ఇప్లే హార్ (ఇస్తిహారు); పె. షీషా (సీసా); వె. షిక స్తా (సిక స్తు); వె. నాప్తా (నాస్తా); హుష్యార్ (హుసారు, శ. ర); ఖుష్ (ఖుసి శ. ర); మాలిష్ (వూలీసు); కు స్త్రీ (కు స్త్రీ; కిష్మిస్ (క్రిస్తీసు); కషీదా (క్రసీదా); షహ్నాఇ (సొన్నాయి); దాష్త్ (దస్తు); షయి తాన్ (సైతాను) పె, గువు పాూ (గుమాస్త్రా); 6–3, పత్రుంజి (సత్రుంజి); అ, షునూర్ (సునూరు). گسس ప - శ: వుపక్కత్ (ను శాకత్తు); షిక స్త్ (శిక స్తు), నిషాన్ , y

స _ సు: ఆ తాసా (తాషా தும் మర్పా); స ర్ (పైరు); ఆత్లస్ (అతలషు), పె. సఖ్త్ (పక్త నామూస్ (నామోషి; శ. ర. నామూషి). స - చ: కుర్సి (కుర్చి), నితా (చి తారు) హ - ఖ: వు నాహత్ (వు శాఖత్త). సూ . X; తరాహత్ (తరగతి).

  • =

?❍ Q 「3. హిందుస్థానీ, అరబ్బీ, పెర్షియను పదములు తెనుఁగునఁ జేరునప్పడు వైని చూపిన రీతిగ ననేకవిధములుగ వూర్పు శైందినవి. గూపములందలి యీ వూర్పులేకాక o యర్థములందును న నేకవిధములగు వూర్పులు X@六3. nso అట్టివూర్పుల § క్రింద సొన్నియుదాహరణము లీయఁబడుచున్నవి. హిం. బట్వారా-జవిూనులోని యొక భాగము; వంతు, భాగపు উস గున ‘పంచిపెట్టుట" యును నర్ఖ ు లిగినది. జీతములు బట్వాడౌ చేసినారు. P. f.