పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/642

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


తేనుఁగునఁ జేరిన యన్య దేశీయ శబ్దజాలము 581 అఉ, అహు-ఓ : పహుంచి (పోఁచీ), వె, రఉగన్ (రోగిను=వార్నీను). ఇఆ - ఏ : మియానా (మేనా) ఇఆ - ఈ : సాలియానా (సాలీనా). ఉఆ - ఆ : ముఆఫ్ (వూఫు). Gণ্ড - &o : ১৩ণ্ডত্ত"5 (మోతాదు). ఆ ఈ - ఈ : మిర్టా,ఈ (మిర్జీ). 23 ?Ꮛ (15) దీర్ఖాచ్చులు ప్రస్వములగుట. ఆ - అ : తాఎనాత్ (తయినాతు); అ. సాఇస్ (గుఱ్ఱపు సైను) పె, కాదా బుక్ర్ (చబుకు); তৈ-০. আত-তৎ) ০ S (చలాను), ఆవార్డా (ఆనిగ్గా); ఆవాజా (అవాజా); চুঠ sে-055 (బౌదము); బాూ5 (బజారు); సన్రూఫ్Fు (సలహా); তে০5Foতে-০8 (రహదారి); వాహ్ వాహ్ (వహవ్వా). ఈ - ఇ : రజా ఈ (రజాయి).

(16) అచ్చు లంతస్థము ey’Sö. ఆ _ యూ : బలనా (బనూనా). ఉ - వ : ఉస్తాద్ (వస్తాదు), 6海☆であ {వసారా). ఎ - య : అ. సాఎర్ (సాయరు); పె. నాసాబ్ (నాయబు). ఒ – వ : చలాఒణి (చలావణి, చలామణి); హ, దేఒడి (దేవిడి); హి. పాబ (పావు); హి. పాబలా (పావు (వ)లా). హల్లులు. (1) హిందూస్థానీ, అరబ్బీ, వెర్షియను పదములుకొన్ని తెనుగునఁ జేరి ద్విత్వము (Doubling) నొందును: కొత్విూర్ (కొత్తిమిరి); అ (ఇ) తర్ (అత్తరు); అ. కిలా (కిల్లా); అ, కినుద్ (కివత్త); పె. కతాన్ (కత్తాను). ఉజగాeట్ (ఉజ్జాడు); హిగా, కమి (కమి"); వె. కుమక్ (కుమ్మక్కు); కబా ( ఒ్బ, నుదిద్ (మద్దత్తు); గచ్ (గచ్చు); ముచల్కా- (ముచ్చ (చ్చి) లకా); మనా (మన్నా); పె. దబీర్ (డబ్బీరు); హాసిల్ (హోస్సీలు); అక్స్ (అక్కను) అ. జిల్లా (జిల్లా) రఫు (రప్ప); నమన్ (నమ్మకము); హద్ (హద్దు); 総ro。6誌恋) (6న్ని); ఛప్పన్ (ఛప్పన్న); පඨි (అద్ద); ੋਹੰਦ-ੇ (పచ్చ) నాబు (సబ్బు); মতত?3 (సగ్గు); ముకద్ నుహ్ (మొకద్దవూ). (2) అసవర్ణాశరములు సంయుక్తము లయినప్పడు 云yo@er°5飞芭3 boosaw" (Assimilation) & eos: - గుంబద్ (గుమ్మటము); ఫర్డ్