పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/636

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


به لیس తెనుఁగునఁ బేరిన యన్యదేశీయ శబ్దజాలను <令一令●>令-9@一一 ఇంతవఱకును కేవల దేశ్యములు 2)δΝεβοξύς బడుచున్న శబజాల X ெ మును గూర్చి విచారించియుంటిమి. ఆ దేశ్యపదములలో గొన్ని య్య దేశ్య ములయినను నాంధ్ర ధ్వనిసంప్రదాయను ననుసరి)చి మార్పుల జె)ది కేవల దేశ్యములుగ వాడబడుచుండుటను గనుగొంటిమి కాని. యనే నుe)Xు నన్యదేశ్యము లర్వాచీన కాలమున నాంధ్రుభాషాప్రవాహమునఁ బడినను నింకను వానికి తెనుఁగు వారి నోటిరానియెస్కనగా తగులకపోవుటచే దమ యస్యదేశ్యత్వమును విడువక యుస్నవి. ఆ ధ్రుల చరిత్రనునకును నీ పదముల సను స బంధనున్నదని వేఱచెప్పనక్కలి లేరు. ఆ సవ్యదేశ్యను లలోఁ జాలమట్టరు సాలక పాలిత సంబ గ్గ నును బట్టియు వాణిజ్చాది •! ణజ్యా సంబంధమును బట్టియు ముఖ్యముగ హిందూస్తా) యింగ్లీషు భౌషలనుండి )vr( השיש తెనుఁగునఁ బ్రవేశించినవి తొలుత నా రెండువిధములైన పదనులను గూర్చియు విచారించి, పమ్లు తక్కనభాసలనుడి చేరినవానినిగూర్చి విచారింతిను. హిందూస్థానీ. ( $$) ( ബ്- 9 گاهی او r സ് ఆంధ్రువు) - యన్యదేశ్యశబ్దజాలమున హిందూసానీ పదములు ബ © <?-n- * శీ నక్షక : క్షీ-క్షన r さヘ ప్రానుఖ్యమును నహించియున్నవి. Öo S ❍ᏇᏇ నెని శతాబ్దనునకుఁ బూర్వమునుండియు నరబ్బులును. ద్క దేశస్థులును భారతను ముతో వాణి జ్యమును జరపుచుండిరి. వీ గోడలను నడు" ని యానాటికిఁ దనుకుఁ దెలిసిన ప్రపంచనుంటితోడను వాణిజ్యసును సాగి చుచుండిరి కళిగా ధ్ర దేశము నందు సముద్రతీ వాసులును మొదటినుండియు గొప్ప నావికులుగనుండి యితర దేశములతో వాణిజ్యమును సాగించుచుడినట్లు శార్ధ జాతకముల వలనను, నితర బౌద్ధ గ్రంథములవలనను దెలియనచ్చుచున్నది. అరబ్బీల నుండీయు, తుర్కీ దేశస్థులనుండియు దెనుఁగువా రోడలను నడపుటను నేర్చి కొని యుండిరని గొందరు తలంతురు గాని, నూంధులు సహజముగనే నావిక వృత్తి కలవాటుపడియుండిరి. కాని, నావిక శబ్దజాలమును జాలవఱకు నీ యరబ్బీ, తుర్కీ దేశస్థు లడే యనిలబించుచునచ్చిరి నేడు సర్సాపురను, "కాక్షినాడ, భీమునిపట్టణము, ఒదరు మొదలగు రేవులలో నోడలునడపు