పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/632

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ఆ చ్ఛిక ప్ర, క గ ణ ము. 57.1 చూలికా పెగ్జాగా.్చ. حبسه (1) వర్గతృతీయ, చతుర్థవర్ణములకు నరుసగా నాద్య, ద్వితీయవను లగును. (హేవు. 8, 4, 325: こヘ ప్రులో RᏇ8 వైశానీ లక్షణముగ నున్నది. X. శి; పా, రూ, XX 1. 2; పా, సర్వ, పు. 128 లో ఇది కేకయ పైశాచీలకణము; అట్లే, పా. క. లో కూడను). తెనుగున నీవూర్పు పా, ప్ర, ననుసరించి యుండుటయేకాక, వర్గీయానునాసికేతరాకరములన్నియు నర్గప్రధమాశరము లగుచున్నవి. కొన్నియెడల వర్గతృతీయాశరమును నిలుచుచున్నది (2) సం. ర = చూ, పె . ల (ವೆ కల్పికము) (హేను. 8. 4. 826) —O سیاست పార్డి. రూ. XX 1; శౌరసేన వైశాచికలో నీనూర్పు నిత్యిమని సా. క) (8) ఇతరాచార్యులవుతమునఁ బదాదియ దున్న సెృతీయ చతుర్థ వర్ణములకు ప్రధమ ద్వితీయువర్ధనులు రావు. 'గుజ్' ధాతువులోని 'జ' ర మునకు చకారము గలుగదు. (హేను. 8, 4. 827.) తెనుగున క్షీ సూత్రము వ_Qపదు. (4) తక్కిన విషయములందు చూలికా వైశాచి పైశాచివ లెనే యుం డును (హేను. 8.4, 828, -) & xxi. 1). పాకృత ప్రకాశిక లో వైశాచికిని చూలికాపైశాచికిని భేదము చెప్పఁబడలేదు. ప్రాచీన పైశాచీ ప్రాకృతభాషలనుగూర్చి నునికి తికగా లేు నె$)్కపు విషయములు దెలియ రాకున్నవి. కాని, ప్రాచీనమై శాచీ భాషలకు నేఁడు ప్రతినిధులుగా నిలిచిన యూధునిక పైశాచీ భాషలను గూర్చి యిపుడు సు జార్జ్ له. గ్రియర్సను గారు ముఖ్యముగా R3نهایی ک కృషిచేయుచున్నారు. তCO వాఁతలనుండి యాంధ్ర భాషకు సంబధిచినం3 నుట్టుకుఁ గొన్ని విషయ ములను సంగ్రహింతము. ఆధునిక పైశాచీభాషలలో కాశ్మీ ఫాషను ఖ్యమైనది. ఇది హైందన పాచీన లాకణికులు తెలిపిన షీన, దరద భౌులకు సిరిపోవుచున్నది. రెండ 、イ నేఁటి నేపాళ దేశపు భాసయగు ఖాస్ - కురా యనునది. ఇది లా కణి కుల నేపాళభాషకు వికారము. మూఁగవవి సింధీ, లహండీ భౌషలు. ఇవి పూర్వకాలపు వ్రాచడ ప్రాకృతముకు సంబధించినవి .కాశ్మీరి فقضيتو తక్కిన శాచ భాషలకు లె కాశ్మీరీ భౌషకుఁ బ్రధాసలకణము ് పేరొ_నిన యచ్నుల పరస కాల్డు వెల్ల |చావిడభాషలకు ముఖ్యల వీణవుని పేరొ- ર) ')