పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/631

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


570 ఆ O ధ్ర భాషా చరిత్ర ము తక్కినచోట్ల 'ఏ' యగును, అని いさン క-ఇవర్ణము గర్దార్థమునఁ చేరుట తెనుఁగునను గలదు: రామిగాఁడు మొదలయినవి. (8) అకారాంతశ బ్దముల ద్వితీయా బహువచనమున వైకల్పికముగా 'ఏ' యగును. ఉదా. వూను శే, మానుశం; పనే, పనం; మొదలయినవి. (9) అధునా' మొదలగు నవ్యయములకు 'అహుణి' మొదలగు రూపములగును: అహుణి, హకే, తుమే, మొదలగాయినవి, (ప్రా, సర్వ, ప). 127.) (29) పాంచాలీవైశాచిలో ర' కు 'ల', 'ల' కు 'ర' యూదేశము లగు చుండును; ఉదా. సం. కే) = వై. ਝੰ$; సO, ను0దిరO = వె δώοέ9ευου * گیت ്. •) of . 3=* مير SY-6 మొదలయినని, (こ సర్వ. పు. 127; ○ క) పాంచాల వైశాచికల నీవూర్పు నిత్యమనియు, గౌడ వైశాచిలో వైకల్పికమనియు ప్రా, క. తెనుఁగున నిట్టివూగ్పు నై కల్పికను: ఉదా. గ్రాతర - తె. కానరము, కాన లము మొదలయినవి. (80) కౌడేయ, రాక్షస నెమొదలగు శబ్దములందు మాగధిలోవలె పై జ్ఞ కమ్లు యగునని ವೆ" , 8 ; o ప్రకారము, 3) ముగా చ్చ యగును. లేనుఁగున సా కృతసర్వస్వ మందలి లకణముననుసరించి వూర్పు కలుగుచున్నది. (31) శౌరసేనీ వైశాచికలో పిబతి - పి అతి యగును; పిపతి" అని t സ് וכיה)%: >- ר אי Y s) סין కాదు. స్రాకృత వా కరణముల ప్రకారము పైశాచికి సంబంధించిన సూత్ర, ములు వైని సం ○ హముగ నిరూపింపఁబడి, ఆ సూతములు లేనుఁగున Tంతవఱకు ననువర్తించునో తెలుసrబడినది. వైశాచికిఁగిల ప్రత్యేక లక్షణ నరించి హేనుచం, డు ప-8"రాసి oంలో గ్రలుగు గ్రో": ములను వి రిచి ను చం, డు (డు నుహారాష్ట్రీలో లుగు న్నివూర్పులు వై శాచిలో కలుగనని చెప్పియున్నాఁడు. ఈ వూర్పుల విషయ ను) నఁ దెనుఁగు కొంత వఱకు మహారాష్ట్రీ స్రాకృతమును, గొంత వఱకు పైశాచీమార్గమును )r سسه ی الميتال كرة నవలంబించుచున్నది. ఇందువలన దొలుత బైశాచీలకణము ^ లిగియుండిన ആൻ గ <జ4-గాకీ പ് പ് (r యూుధ్రుభాష, తరువాత మహారాష్ట్ర -তত కృత సంపర్కను చే దాని లకణ ములను గూడఁ గొన్నిటిని సంపాదించుకొన్నదని చెప్పవలసియుండును. ప్రతీచీ సంప్రు ప్రదాయము ననుసరించిన లక్ష్మీధరాదులు చూలికావైశాచి యను పేరఁ బైశాచికిఁ జిన్న యవాంతర భేద ---سG حساسC మగు పైశాచిని పేర్కొని కొలఁదిసూత్రములను రచించియున్నారు. అవి తెనుఁగున కెంత వఱకు వ శించునో చూతము. దాయము ననఁగా వాల్మీకిసం