పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/630

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ఆ చ్ఛిక ప్ర, క ర ణ నయి. 569 ఈ వూర్పులలో విస్త్మయ-తె. విసువూలను; అను రూ ము తెనుఁగునఁ జేరినది. ్వమునకు ఫత్వము でマど3窓) కొందఱందురు. ఉదా. తువుగా, తుం భే; హక్కే, అంభే మొదలయినవి. (పా. సర్వ, పు. 125.)—ఈ రూపములు తెనుఁగున లేవు. (28) () శౌరసేన వైశాచికలో సం. స = వై. శ్య-ఉదా. మనుష్యవూను శే; హసతి = హశతి, పిశునః = పిశునే మొదలయినవి. ఈ వూర్పు తెనుఁగున లేదు. do పను నూత (2) చవయాకరములకు ముందు యకారము చేగును. ఉదా, ఛలమ్=పై య్భలే ఈ యకారము వేగునని చెప్పట ననయాకగముల దంత్వోచ్చారణ సూచకమని బీమ్సు, హోయె ర్నెల్ ఎతుల యభి సాయము. అది నిజమెనచో నీనూరు, తెనుఁX)నందును గలదు (8) కృతాదులకు కడాదుల గును: ఉగా, కృత=కడే; నుృత=వుడే; గత ご గడే,- మొదలయినవి. -ఈ వూర్పు లేనుఁగునను ΧρJδο. సO. కృత - 可, S ဗွီါ, కడచు మొద వుృత = వుడియు; ^త=గ(s)డచు మొదలయినవి, Q మొదలయినవి. ఈ వూర్పు తెనుగున లేదు. ఇతరస్థలములగలి స్థ"వర్ణము మహారాష్ట్రీయందున లెనే వూఱును: ఉదా. యష్టి=లట్టి, తేనుఁగు _ లాతము; పా,. క. లో స్థా ధాతు సంబంధముగు స్థ' వర్ణము గా నూgును: ఉదా. తిష్టతి = శ్చింరది (భౌరసేనిలో నలె చిటది' అని కాదు); - స్థితమ్ = HëO, Θ అగును. (4) ੋ ధాతుసంబంధి స్థ'కు శ'యగును: ఉదా తిష్టతి=య్చి శ్రది; (5) 上義) స్థలకు మందు శక్రారము చేగును: ఉదా మశ్ శ్రే, ఇశ్ , మొదలయినవి. తెనుగున 'వు స్తు,' 'ఇస్తిరీ' ను రూపను లిట్లు గలిగినవే. (6) సం. § = వె_ ఈ నూర్పు క్వచిత్తుగా Kలుగs"నని STంద ఱందురు. ఉదా. అర్రాసనమ్ = అదాసనం = అత్థాశనం; து_ క్వచిత్తనుటచే CᎮ } ماہ o పద్ధతి E. పట్టతి. పద్ధతి శబ్దము తేనుఁగున పట్టుగాఁ గానవచ్చుచున్నది. (7) అకారాంతశబ్దముల ప్రధమైకవచనమున 'ఏ' యగును; ఉదా. మనుష్యః = నూను శే; పణః = పన్యే - ఈ వూర్పు కన్నడమున నెక్కువగా నున్నది; అం ద నేకపదములు 'ఎ' గా రాంతములుగా నున్నవి. గర్దార్థమస్థ బైశాచిలో బ్రథమైకవచనమున ' .ఈ' వచ్చును: 6法で5で。 శ్యాలః ='ઢછ8); 72