పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/629

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


568 ఆ O ధ్ర, భా షా చరిత్ర ము (18) పంచమ్యేక వచన ప్రత్యయము ఆతో*' లేక ‘ఆతు’ అగును; సం, దూరాత్ = వై. తూరాతోగో, తూరాతు (హేము. 8. 4, 321; మ్రొు రూ. XX. 5). దీనినిగూర్చి తెనుగు విభక్తి ప్రకరణమునఁ దెలుపబడును, (19) తద్, ఇదప్ శబ్దముల తృతీయైక నచనరూపము వైశాచిలో నేన' అనియును, స్త్రీలింగనయిన నా ఏ" అనియును నగును (హేవు. 8, 4. 822, ప్రా, రూ. XX. 7, 8). వీనినుండి కలిగిన రూపములు తెనుగున లేవు. (20) తక్కిన విధులన్నియు శౌరసేనియందువ లెనే వర్తించును (హేను. 9. ്. ూ 尊 סר ফ্র স্ব ৮ സ്കൂൾ so 8. 4. 322; పా ό,. Χ. 2, こ &y-o, XX. 1. こ。 సర్వ KᎧ . "لا " لبيته 124 కేకయ వె శాచికి). سسC (21) సం. ర=వై, ల (○ eo. III. 42; تا’’ సర్వ పు. 126 లో ఇది శౌరసేనీ వై శాచీలకుణము నూతను: ఉదా: సం. రుధిర మ్, పె . "க امہا Qس-- లుధిలం). ఈ నూర్పు తెనుగున సాధారణముగఁ గలుగుచున్నది. ఉదా. చిరిక, చిలుక; వడ్రంగి, వడ్లంగి; తిరము, తలమ"; మౌరినూసచు, పొలివూరు (ဃ) చు; రంగరించు, రంగలించు; పందిరి, పందిలీ; మౌరి, పొలి, పిలుకునూరు (-లు)చు; సుతరా), సుతలాO; మొదలయినవి. (22) సం ఇవ=వై . పిన (సా. ప. X. 4, 3 . సర్వ పు 124 క్షే యవైశాచిలో, పా. క. లోని కేు. ఈ రూపము తెనుఁగున లేడు. দুr സ്, (28) సం. 魏= వై . చ్చ ( ). ن X. 丐*) సర్వ ప). 123) ఉదా. సD. కాగ్స; వుహ కజ, పె . క చ\_నుఁగునఁ గొన్ని :ద S ஆ み3 Cس---- o) 9. ములందలి చ\' వర్త మిశ్లేు క)^న . శ్ గా, స, ), కార్స, పె కచ\, నే. |్చ ~్న పుకి $ 3 : చ్చి కచ్చ (చూ. కయ్యాలకచ్చ) (24) కృప ఇత్యాది శబ్దముల లి బుకాగమున త్వనుగును (వె ). రూ. XX. 121 సా. సర్వ పు. 128. క్షేక్షయ వైశాచిలో నా. క. లో నిశ్లే). 6法でで、3つ。 గృహప్, వె . క్రీమాం. సం. కృతక, తె. కిటుకు; సంకృ ိုပဲ, گسس- ._ ----سrry Qم 下司。. 8_ို႕ సం-మృతి, ह३. మిత్తి; సO. గృహమ్, తె, గీము మొదలయినవి. (25) సం. యక్ పత్యయము=వై-య్య. - హి. రూ. XX. 12). ఈ వూర్పు చెందిన పము లే కొన్ని తెనుఁగున ధాతువులయినవి. (26) కేకయ వైశాచిలో సం. క్వచిత్ = వై కుపచి (సా. సర్వ ప). 126; సా. *. .) ー 6法でyo. పృధివీ 二 పుథుణీ; పష్మీ = m ఖవు; విస్మయ= పిసువుల; ప్రథమ = పృథును; సూక్మమ్ = సుఖవుO.