పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/627

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


566 ఆ O ధ్రు భా షా చ రి ము " رقا తెనుఁగు న్యన హారమున నిత్యముగను, గ్రంధములందు కొన్ని యెడ లను నీ వూర్పు కలుగును. భార్యా = భారియ (న్యవ.); కార్య = కాట్రియ, చర్య = చెరియ (వ్యవ); పర్యాయ = పరిగనూయ యు (వ్సన.); హిం. ఫిర్యాదు = ఫిరియూదు; నుర్యాద = మరియూద; ఆర్యన ర్యా = ఆరియవరియా; సూర్యుఁడు = సూరియుఁడు, సూరీఁడు (వ్యన); సూర్యిఏటము = * సూరి యపుటము = సూరెపుటము. (es) సO. - స్న = వె. వె 8 Գ18 = సిన (క్వచిత్); పా. క = సన, కైకేయీ వైశాచిలో). తెనుగునఁ గైకేయీ పైశాచియందున లె వ్యవహారనున స్న = సన; ــسـلاه مـسلاC (ఇ) సం: - ఫ్ల = పై, సట, ఉదా. కష్టన్ = 8. 4. 814; సా. ప్ర. X. 6; సా. 5. లో కైకేయి వైశాచియుందు, పా. రూ. XX. 18 = సిట (క్విచిత్); సా. స్వ. పు. 128, - కేకయ నె سمسO శాచిలో ఫ్ల, స్న, లకు వికర్ష ను నిత్విను, ఇ35 న యుక్తాకు ములకు విక ᏬᏇ ૦ગષ 2X -انگلیسی పత్నీ = ధరమపతనీ, ధన్ము పెత్తీ, చిహవునో, చిన్టునో; - కలుగకు గుటకు

  • ー * *سمبر ممسکے (نالہ డిండివుః = టింటి వెూ; పండితిః = పంటిత" మొదలయినవి. _ సా , క. లో

రత్న = రితన (కేకయ వైశాచిలో). 2 నె . కసట ) (హేను. సO. ప్లు = వె . సట=తే, - సట. - సటు-సడు. ఉదా. క్షిప్ల = కి సటు, &J o – 8.) కష్టళృష్ణ = గాసటబీసట. - కన్నడమున 'ష్ట=సట, సటు, సుటు, సుడు, లుగా వూఱుట కెక్కు_వ యుదాహరణనులు గాన్పించును. 'ష' కాక యితర సంయు కాకరనుల వికగ ము తెనుఁగున సుప ᏬᎩ -لسبا (م 2-اس సిద్దము. అనగా అట్టి సంయుక్సాకరములు విక గ్ల మునొంది, ను కియెగ్కువ © e.) دگـ oON మార్పునొందని రూపములు తెనుగున నిలుచును, ఉదా. ఆగ్ని = అగిని; المكلا للسفا నము = దరిసెనము మొదలయినవి. 8エ -డ నొగ كمه గ్రS y” متفر 龜 広Y س-s (18) క్యప్ ప్రత్యయనునకు య్య ఏచ్చును: ఉదా. స ). గియ తె, వై. గియ్యతె, దీయ తే, పై దియ్య తే, రమ్యతే, ရွှံ - మియ్య తే; sos 3, 飞马。 పఠియ్యతే (హేవు. 8. 4. 815). --سG తెనుఁగు న యు - వర్థాంత ధాతువులు 'న్నీ సంస్కృతివు)నలి క్య పృత్యరు'ంత రూపములనుండి యేర్పిడినవి. (ట్టి ధాతువులు o సు) )